บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,919 เข้าชมวันนี้
  • 158,460 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,066,285 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


สอบถามการใช้สิทธิ Form E ยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราอากรสำหรับการนำเข้าสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสินค้าที่นำเข้าเป็นของตามบัญชีอัตราอากร 2 และได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า(ในโควตา)

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 15:09:25
จำนวนผู้เข้าชม : 1,300

คำถาม :

สอบถามการใช้สิทธิ Form E ยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราอากรสำหรับการนำเข้าสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสินค้าที่นำเข้าเป็นของตามบัญชีอัตราอากร 2 และได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า(ในโควตา) เป็นของตาม
ประเภทย่อย 0401.10.10 ประเภทย่อย 0401.10.90 ประเภทย่อย 0401.20.10
ประเภทย่อย 0401.20.90 ประเภทย่อย 0401.40.10 ประเภทย่อย 0401.40.20
ประเภทย่อย 0401.40.90 ประเภทย่อย 0401.50.10 ประเภทย่อย 0401.50.90
ประเภทย่อย 0402.10.41 ประเภทย่อย 0402.10.42 ประเภทย่อย 0402.10.49
ประเภทย่อย 0402.10.91 ประเภทย่อย 0402.10.92 ประเภทย่อย 0402.10.99
ประเภทย่อย 0701.10.00 ประเภทย่อย 0701.90.10 ประเภทย่อย 0701.90.90
ประเภทย่อย 0703.10.11 ประเภทย่อย 0703.10.19 ประเภทย่อย 0703.20.10
ประเภทย่อย 0703.20.90 ประเภทย่อย 0712.20.00 ประเภทย่อย 0712.90.10
ประเภทย่อย 0801.11.00 ประเภทย่อย 0801.12.00 ประเภทย่อย 0801.19.10
ประเภทย่อย 0801.19.90 ประเภทย่อย 0813.40.10

คำตอบ :

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

      “ข้อ 3 (3) ของตามบัญชีอัตราอากร 2 ให้ผู้นำของเข้าแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

             (ก) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับแก้ไข (Revised Operational Certification Procedures) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

             (ข) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า (ในโควตา) ตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย”

 

     ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 218/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

     “หมวด 3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับผู้นำของเข้า

            ข้อ 7 การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ณ ขณะนำของเข้า             

(3.2.2)     กรณีต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ

1) ช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit Number) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ

2) ช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ

3) ช่องเลขประจำตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority) ให้ระบุรหัสกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ”       


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2567 13:03:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร