บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,520 เข้าชมวันนี้
  • 99,632 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,584,569 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


บริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่งสินค้าหมุนเวียนเข้า-ออกประเทศ ขอหารือว่าจะต้องระบุว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 19 อีกหรือไม่

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:40:22
จำนวนผู้เข้าชม : 10,319

คำถาม :

บริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่งสินค้าหมุนเวียนเข้า-ออกประเทศ ขอหารือว่าจะต้องระบุว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 19 อีกหรือไม่

คำตอบ :

          บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน อาจมาจากการซื้อขายในประเทศ หรือ นำมาจากต่างประเทศ การดำเนินการมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

1)       กรณีเป็นบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่นำเข้าจากต่างประเทศและใช้ขนส่งสินค้าหมุนเวียนระหว่างประเทศ  บริษัทสามารถเลือกว่าจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร หรือ ใช้สิทธิตาม ภาค 4 ประเภท 19  ของ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย

1.1)    ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร คือ ใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ บริษัทต้องดำเนินการดังนี้

  1.1.1 ในการนำเข้า ให้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและสำแดงรายการบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากจากรายการสินค้า

  1.1.2 ในการนำออกไปต่างประเทศ ให้จัดทำใบขนสินค้าขาออก สำแดงรายการบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากจากรายการสินค้า

  1.1.3 จัดทำบัญชีของนำเข้า ของส่งออก ตามที่กรมศุลกากรกำหนดเช่นเดียวกับของที่นำเข้าเขตปลอดอากร  

1.2)   หากประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร ภาค 4 ประเภท 19 บริษัทต้องดำเนินการดังนี้

     1.2.1 ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิประโยชน์ตามภาค 4 ประเภท 19 กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า หรือ ที่ หรือ สนามบินศุลกากร ที่นำเข้าก่อนการนำเข้า

    1.2.2  ในขั้นตอนการนำเข้า  จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโดยสำแดงรายการบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากจากรายการสินค้า   กรณีเป็นการนำบรรจุภัณฑ์เข้ามาโดยไม่ได้บรรจุสินค้ามาด้วยในครั้งแรกก็สามารถดำเนินการได้โดยในใบขนสินค้าสำแดงเฉพาะรายการบรรจุภัณฑ์

    1.2.3 ในการนำออกไปต่างประเทศ ใบขนสินค้าขาออกจะต้องสำแดงรายการบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากจากรายการสินค้า กรณีเป็นการส่งออกเฉพาะบรรจุภัณฑ์โดยไม่ได้บรรจุสินค้าก็สามารถดำเนินการได้โดยในใบขนสินค้าสำแดงเฉพาะรายการบรรจุภัณฑ์

    1.2.4  ต้องมีระบบบัญชีคุมการเข้า-ออกของบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากสินค้าอื่นๆที่นำเข้าในหรือนำออกจากเขตปลอดอากร  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน

2) กรณีเป็นบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่ซื้อจากในประเทศ และใช้ขนส่งสินค้าหมุนเวียนระหว่างประเทศ ในขั้นตอนแรกที่นำบรรจุภัณฑ์จากในประเทศเข้ามาในเขตปลอดอากร ให้จัดทำใบขนสินค้าสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร (ประเภท D) โดยไม่ระบุการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือ เลือกจัดทำใบคำร้อง กศก. 122 ก็ได้ และในการส่งออกไปต่างประเทศและหมุนเวียนกลับมาใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

  2.1 ในการนำออกไปต่างประเทศ ให้จัดทำใบขนสินค้าขาออก สำแดงรายการบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากจากรายการสินค้า และบันทึกในรายการที่แสดงชนิดบรรจุภัณฑ์ว่า เป็นของใช้สิทธิภาค 4 ประเภท 1

  2.2 ในการนำเข้า ให้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและสำแดงรายการบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากจากรายการสินค้า และในรายการบรรจุภัณฑ์ให้สำแดงเลขที่ใบขนสินค้าขาออก และ สำแดงว่าขอใช้สิทธิภาค 4 ประเภท 1

  2.3 จัดทำบัญชีของนำเข้า ของส่งออก ตามที่กรมศุลกากรกำหนดเช่นเดียวกับของที่นำเข้าเขตปลอดอากร 

 

หมายเหตุ  กรณีเป็นบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่ใช้ระหว่างเขตปลอดอากร กับ นอกเขตปลอดอากร ให้ผู้นำของเข้าจัดทำคำร้องแสดงเครื่องหมาย เลขหมาย รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรเพื่อตรวจสอบ (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 115/2561 ลว. 8 พฤษภาคม 2561 ข้อ 3.2)

 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 10:53:46
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร