บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,778 เข้าชมวันนี้
  • 68,941 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,553,878 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การนำอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำละครไปต่างประเทศพร้อมตน และจะนำกลับเข้ามาเมื่อถ่ายทำเสร็จแล้ว สามารถยกเว้นค่าภาษีอากรได้หรือไม่ อย่างไร

วันที่ : 8 มีนาคม 2562 13:07:32
จำนวนผู้เข้าชม : 8,301

คำถาม :

การนำอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำละครไปต่างประเทศพร้อมตน และจะนำกลับเข้ามาเมื่อถ่ายทำเสร็จแล้ว สามารถยกเว้นค่าภาษีอากรได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

การนำอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำละครไปต่างประเทศไม่มีภาระภาษีในขณะนำออก หากภายหลังต้องการจะนำของดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศจะมีภาระภาษีขาเข้า แต่ถ้าได้แจ้งความประสงค์กับกรมศุลกากรในขณะส่งออกไว้แล้วว่าจะนำกลับเข้ามาจะได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้า  ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้เป็นการใช้สิทธิยกเว้นอากรตามกฎหมาย พรก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ประเภท 1 โดยมีเงื่อนไขว่าของที่ส่งออกไป ต้องนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่อย่างใด และในเวลาส่งออกได้ทำสุทธินำกลับในใบขนสินค้าขาออกไว้แล้ว (เรียกว่าใบขนสินค้าใช้สิทธิสุทธินำกลับ)
ขั้นตอนการดำเนินการ
   1. ผู้ใช้สิทธิต้องลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561 (สามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร  (http://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_menu=menu_business_160421_01_ 160421_01&ini_content=business_160426_01_160426_01&lang=th&left_menu=menu_business_160421_01_160421_01)  โดยผู้ใช้สิทธิเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
   2. ดำเนินพิธีการขาออก ดังนี้ 
        2.1 เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับของที่จะนำออกไป ได้แก่ บัญชีราคาสินค้า (invoice) ภาพถ่ายของของทุกชิ้นที่จะนำออกไป หากมี serial number ของแต่ละรายการควรถ่ายให้ชัดเจน สำเนาพาสพอร์ต   สำเนาตั๋วเดินทาง เป็นต้น
       2.2  นำเอกสารหลักฐานที่เตรียมไว้ไปจัดทำใบขนสินค้าขาออกและใบกำกับการขนย้ายสินค้า  ซึ่งใบขนสินค้าขาออกเลือกใช้สิทธิสุทธินำกลับ ในช่อง “ใช้สิทธิพิเศษ” ด้วย โดยใบขนสินค้าขาออกและใบกำกับการขนย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานให้จัดทำ 2 ชุด (สำหรับเจ้าหน้าที่ 1 ชุด และผู้ใช้สิทธิ 1 ชุด)
       2.3  ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ ให้นำของที่ต้องการนำออก ใบขนสินค้าขาออกและใบกำกับการขนย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานไปพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ห้องปฏิบัติพิธีการขาอออก (Customs Inspection) ประจำสนามบินเพื่อตรวจสอบสินค้าที่ประสงค์จะนำออกและใช้สิทธิสุทธินำกลับ (ชำระค่าธรรมเนียมการออกใบสุทธินำกลับ 40 บาท ค่าล่วงเวลา (กรณีนอกเวลาราชการ))
              - สนามบินสุวรรณภูมิ Customs Inspection ชั้น 4 ประตู 4  แถว G อาคารผู้โดยสาร (ขาออก) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-0428 0-2667-7000 ต่อ 253154 และ 253165
              - ท่าอากาศยานดอนเมือง ห้องปฏิบัติพิธีการ บริเวณประตู 7 ชั้น 3 อาคาร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1038
   3. ดำเนินพิธีการขาเข้า ดังนี้
        3.1 หลังจากลงเครื่องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง เพื่อฝากสินค้าไว้ที่ Customs Bond  และแจ้งความประสงค์จะทำใบขนสินค้าขาเข้าสุทธินำกลับ เพื่อรับใบ Manifest (ใบสีขาว) และใบรับฝากสินค้า (ใบสีเขียว) 
        3.2  จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิสุทธินำกลับ ตามกฎหมาย พรก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 1 ซึ่งต้องอ้างอิงเลขที่ใบขนสินค้าขาออกด้วย (สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไว้ก่อนออกเดินทางได้)  ใบขนสินค้าขาเข้ามีจำนวนเท่ากับหรือน้อยกว่าของที่ส่งออก
        3.3  ยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ห้องปฏิบัติพิธีการขาเข้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่นำออกไป ถ้าหากถูกต้องก็สามารถนำของออกได้ตามปกติ (ชำระค่าเก็บรักษาของ ค่าล่วงเวลา (กรณีนอกเวลาราชการ))
              - สนามบินสุวรรณภูมิ ฝ่ายพิธีการกลาง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร (ขาเข้า) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-0403
              - ท่าอากาศยานดอนเมือง ห้องปฏิบัติพิธีการ ชั้น 1 อาคาร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1569


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:58:21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร