บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,918 เข้าชมวันนี้
  • 69,081 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,554,018 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาษีอากรในกรณีเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ รวมทั้งการยกเลิกบัตรส่งเสริม

วันที่ : 28 กันยายน 2561 13:13:41
จำนวนผู้เข้าชม : 9,040

คำถาม :

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาษีอากรในกรณีเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ รวมทั้งการยกเลิกบัตรส่งเสริม / การเก็บอากรเครื่องจักรอายุการใช้งานน้อยกว่า 5 ปี

คำตอบ :

การชำระภาษีอากรกรณีการเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ รวมทั้งการยกเลิกบัตรส่งเสริม 

          การชำระภาษีอากรกรณีนี้ เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานที่ สร. 1401/1931 ลงวันที่ 14 กันยายน 2521  ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาษีอากร
ในกรณีเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ รวมทั้งการยกเลิกบัตรส่งเสริม

…………………………………

                    1. ในกรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกทั้งหมด ให้คำนวณและเรียกเก็บภาษีอากรตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

                    2. ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกบางส่วน ให้คำนวณและเรียกเก็บภาษีอากรตามมาตรา 55 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ประกอบกับอายุของเครื่องจักร โดยเอาอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันนำเข้าหรือส่งออกเป็นตัวตั้ง หารด้วยอายุของเครื่องจักร แล้วคูณด้วยอายุของเครื่องจักรที่เหลืออยู่ในวันเพิกถอน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง   ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเครื่องจักร เข้าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ 
             บางส่วนเพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2522 และสมมติว่าคณะกรรมการได้กำหนด       
             อายุเครื่องจักรไว้ตามความในมาตรา 40 ไว้เป็น 5 ปี เครื่องจักรมูลค่า 1
,000,000 บาท
             ภาษีอากรตามสภาพของของ ราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันนำเข้า = 150
,000 บาท
วิธีคำนวณ
          ระยะเวลาอายุเครื่องจักรที่กำหนด     = 365
x 5    = 1,825 วัน
          ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม 2521 ถึง 14 ธันวาคม 2522
                                                                     = 713 วัน
          ระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2522    = 1,825 – 713 = 1,112
          จะต้องเสียภาษีอากร                                    = 150,000
x 1,112
                                                                                   1,825
                                                                    = 91,397.26 บาท

                    3. สำหรับในกรณีการยกเลิกบัตรส่งเสริม ให้คำนวณและเรียกเก็บภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

หมายเหตุ  คัดจากหนังสือสำนักงานที่ สร. 1401/1931 ลงวันที่ 14 กันยายน 2521

...............................................................................


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:15:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร