ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

เงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

วันที่ : 24 สิงหาคม 2560 16:03:15
จำนวนผู้เข้าชม : 6,510

คำถาม :

เงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

คำตอบ :

การยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้โดยสารนำเข้ามาพร้อมกับตน ปฏิบัติดังนี้

 1. ของส่วนตัวที่ผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน (Accompanied Baggage) จากต่างประเทศมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ให้ได้รับการยกเว้นอากร
  ทั้งนี้ไม่รวมถึงของที่นำติดตัวเข้ามาแต่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า แต่ราคาไม่เกิน 20,000 บาท ต้องชำระค่าภาษีอากร
 2. สุรา ซิกาแรตส์ ซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนเอง ให้ได้รับยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณดังต่อไปนี้
  1. บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน
  2. สุรา 1 ลิตร

การยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ปฏิบัติดังนี้

 1. ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร
 2. การย้ายภูมิลำเนานั้น ถ้าผู้เดินทางเข้ามาเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าการเดินทางเข้ามานั้น เป็นการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร หรือถ้าเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ได้ออกไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี จึงจะถือว่าเป็นการย้ายภูมิลำเนา
 3. ชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้ที่ได้รับโควตาเข้าเมืองจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบประจำตัวคนต่างด้าว
 4. ชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรจะได้รับการอนุโลมให้ถือว่าย้ายภูมิลำเนา ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าบุคคลผู้นี้ จะให้อยู่ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ/หรือได้รับอนุญาตจากกรมแรงงานให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นเรื่องรีบด่วน ต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่า จะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเป็นปี ๆ ไป หนังสืออนุญาตของกรมแรงงานว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น
 6. กรณีเป็นคนต่างด้าว ที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วยราชการ จะต้องมีหนังสือของหน่วยราชการนั้น ๆ รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศในประเภท Non Immigrant แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ : ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนตามประเภทที่ ๕ และ ๖ นั้น จะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจขยายกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม 2560 15:55:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร