การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน

วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 15:01:30
จำนวนผู้เข้าชม : 2,694

คำถาม :

หากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะใช้บริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับการลงทะเบียนให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการ

2. ดาวน์โหลดแบบคำขอ แบบแนบ (ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

3. จัดทำเอกสาร กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวที่ผู้มีอำนาจลงลายมื่อชื่อแล้ว 

    พร้อมหลักฐานประกอบ ในรูปแบบไฟล์ PDF มาทางอีเมล 81080000@customs.go.th

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่ขอรับบริการ

5. ผู้ขอรับบริการนำเอกสารฉบับจริงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 

    และประกาศกรมศุลกากร ที่ 96/2565 มายื่น ณ สทพ. กมพ. (อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร) ตามวันและเวลา

    ที่ได้นัดหมายไว้

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2566 09:05:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร