เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:45:08
จำนวนผู้เข้าชม : 3,155

คำถาม :

การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดาจะต้องจัดเตรียมเอกสารใดบ้าง

คำตอบ :

ในกรณีมายื่นแบบคำขอด้วยตนเองหรือในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทนจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

1. แบบคำขอหมายเลข 1 และหลักฐานประกอบ ดังนี้
    1.1 กรณีบุคคลไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน 
    1.2 กรณีบุคคลต่างด้าว ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

2. หลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอ ดังนี้
    2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอเป็นคนไทย
          2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
          2.1.2 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
          2.1.3. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
          2.1.4. ใบอนุญาตขับขี่
          2.1.5. กรณีไม่สามารถนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2.1.1 - 2.1.4 มาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น
    2.2 กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว
          2.2.1 หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
          2.2.2 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
          2.2.3 กรณีไม่สามารถนำเอกสารตามข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 มาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดย
          (1) ให้ Notary Public ที่เชื่อถือได้หรือสถานทูตตามสัญชาติของบุคคลนั้นเป็นผู้รับรองซึ่งรับรองให้ไม่เกินหกเดือน หรือ
          (2) ให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งรับรองให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น

3. แบบแนบที่ประสงค์จะยื่นเพิ่มเติม เช่น แบบแนบ ก และ/หรือ แบบแนบ ข และ/หรือ แบบแนบ ค และ/หรือ แบบแนบ ง และ/หรือ แบบแนบ จ และ/หรือ แบบแนบ ฉ และหลักฐานประกอบแบบแนบของแบบคำขอนั้น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th โดยคลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ เลือก การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เลือก แบบคำขอ/แบบแนบ พร้อมหลักฐานประกอบ
4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอไม่สามารถมายื่นแบบคำขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการยื่นแบบคำขอแทนตนได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.customs.go.th คลิกหัวข้อ ผู้ประกอบการ เลือก การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เลือก หนังสือมอบอำนาจ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566 09:11:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร