หลักฐานแสดงตนประกอบการยื่นแบบคำขอ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:38:40
จำนวนผู้เข้าชม : 2,644

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกจะต้องใช้หลักฐานใดเป็นหลักฐานแสดงตน ประกอบการยื่นแบบคำขอ

คำตอบ :

หลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลไทย

    1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

    1.2 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

    1.3 หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ

    1.4 ใบอนุญาตขับขี่

    1.5 กรณีไม่สามารถนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1 - 1.4 มาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น

2 กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว

    2.1 หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ

    2.2 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

    2.3 กรณีไม่สามารถนำเอกสารตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 มาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดย

            (1) ให้ Notary Public ที่เชื่อถือได้หรือสถานทูตตามสัญชาติของบุคคลนั้นเป็นผู้รับรอง ซึ่งรับรองให้ไม่เกินหกเดือน

            (2) ให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นผู้ลงนามรับรอง ซึ่งรับรองให้ไม่เกินหนึ่งเดือน และแนบสำเนาหนังสือรับรอง (Certificate) การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยทนายความเจ้าของหนังสือรับรองนั้น


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:25:53
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร