ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:36:25
จำนวนผู้เข้าชม : 2,979

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกที่ประสงค์จะขอดำเนินการทางทะเบียนได้จัดทำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของ กรมศุลกากรด้วยตนเองได้ จะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแบบคำขอแทนได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

กรณีผู้ประสงค์จะลงทะเบียนได้จัดเตรียมแบบคำขอและหลักฐานประกอบแบบคำขอครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถนำแบบคำขอมายื่นด้วยตนเองได้นั้น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบแบบคำขอที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายื่นดำเนินการแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และนำหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

           


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566 08:52:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร