พิกัดศุลกากร

ประเภท 10 ภาค 4

 

1. กรณีของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ2. กรณีของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
  


 3. กรณีของที่คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษาภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับการนำเข้ามาซึ่งอุปกรณ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (The Florence Agreement) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ประเทศไทยมีต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้พิจารณา และแจ้งมติผลการพิจารณาต่อกรมศุลกากร เพื่อขอยกเว้นอากร
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 11:37:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร