พิกัดศุลกากร

ประเภท 10 ภาค 4

 

1. กรณีของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งผ่าน/ไม่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา
        (1) ต้องเป็นของที่ได้รับสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือสัญญากับนานาประเทศ หรือตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์การต่างประเทศเป็นการเฉพาะ
        (2) ต้องมีบริบทก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ถือเป็น “หนังสือสนธิสัญญา” ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
        (3) ต้องระบุบทบัญญัติอันมีสาระสำคัญในการยกเว้นอากรแก่ของที่ประสงค์จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
        (4) ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
      กรณี สัญญาหรือความตกลงดังกล่าว ได้มีการกำหนดไว้ให้ผู้ยื่นขอยกเว้นอากรต้องดำเนินการใด ๆ ก็ตามก่อนการขออนุมัติยกเว้นอากร ผู้ยื่นขอยกเว้นอากรต้องดำเนินการให้ครบถ้วน

2. กรณีของที่คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษาภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับการนำเข้ามาซึ่งอุปกรณ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (The Florence Agreement) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ประเทศไทยมีต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา
      (1) ต้องอยู่ภายใต้ภาคผนวกของ The Florence Agreement ดังต่อไปนี้
        ภาคผนวก ก. หนังสือ สิ่งพิมพ์ และเอกสาร
        ภาคผนวก ข. ศิลปวัตถุ และสิ่งที่นักสะสมรวบรวมไว้ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
        ภาคผนวก ค. โสตทัศนวัสดุทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
        ภาคผนวก ง. เครื่องมือ เครื่องใช้วิทยาศาสตร์
        ภาคผนวก จ. สิ่งของสำหรับคนตาบอด
        (2) ต้องเป็นของที่คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษาภายใต้ความตกลงเกี่ยวกับการนำเข้ามาซึ่งอุปกรณ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (The Florence Agreement) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ประเทศไทยมีต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) พิจารณาแล้วว่า เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามคู่มือการขอยกเว้นอากรนำเข้า วัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม และมีหนังสือแจ้งมติผลการพิจารณาอนุมัติคำขอยกเว้นอากร โดยให้ผู้นำของเข้านำหนังสือดังกล่าว พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบไปยื่นขอยกเว้นอากรนำเข้า

 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 11:42:39
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร