พิกัดศุลกากร

การพิจารณาจำแนกพิกัดศุลกากรกรณีใบขนวางประกัน/โต้แย้ง

 


 1. ข้อมูลสินค้าเพียงพอต่อการพิจารณา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่รับเรื่อง
 2. ข้อมูลสินค้าไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
  • กรณีขาดข้อมูลที่จำเป็น เช่น การวิเคราะห์ ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น ให้มีหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  • กรณีขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณา ให้มีหนังสือแจ้งผู้นำของเข้า/ผู้ส่งของออก เพื่อให้ข้อมูล/คำชี้แจงเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
 3. ไม่ได้รับข้อมูล/คำชี้แจงเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้มีหนังสือแจ้งเตือนเพื่อขอข้อมูล/คำชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง
 4. เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่มีหนังสือแจ้งเตือน หรือการขอขยายเวลาให้ข้อมูล ยังไม่ได้รับข้อมูล/คำชี้แจงเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่ได้รับภายหลังจากมีหนังสือแจ้งเตือนยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
  • กรณีใบขนสินค้าวางประกัน ให้แจ้งหน่วยงานท่า/ที่นำเข้าดำเนินการจำแนกตามประเภทพิกัดฯ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ หรือสั่งให้วางประกันไว้
  • กรณีใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์โต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร ให้แจ้งหน่วยงานท่า/ที่ ที่นำเข้าดำเนินการจำแนกตามประเภทพิกัดฯ ที่ผู้นำของเข้าสำแดง ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ ณ ท่า/ที่ ที่นำเข้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสินค้าแล้วมีความเห็นให้จัดเข้าตามประเภทพิกัดฯ ที่สำแดง
 5. การพิจารณาเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติ ให้ดำเนินการเสนอในระบบงานพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 15:42:15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร