พิกัดศุลกากร

การขออนุมัติต่ออายุผ่อนผันถอดแยก

 


พิจารณายกร่างหนังสือเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
หากมีข้อสงสัยใน ข้อมูลรายละเอียด ในเอกสารที่ยื่น เจ้าหน้าที่ผู้ พิจารณาจะมี หนังสือให้ผู้ขอใช้ สิทธิไปชี แจงและ ส่งรายละเอียดที่ ชี้แจงให้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลาที่ กำหนดในหนังสือ ให้ชี้แจง (ระยะเวลาที่ เกิดขึ้นในช่วงที่ ออกหนังสือ จนกระทั่งได้รับ หนังสือชี้แจง ข้อมูลครบถ้วนไม่ นับรวมใน ระยะเวลา ให้บริการ)
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 14:43:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 4 (สพศ.4) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5108
อีเมล์ : 80140000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร