1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,345
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021924
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021751
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,674
5- August 14, 2020953
6ไม่มีเลข May 8, 20201,909
7- March 30, 20201,214
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020986
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,225
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,914
11 July 15, 20194,891
12- July 12, 20193,873
13 April 17, 20192,343
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,790
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,611
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,987
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,702
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,094
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,018
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,542
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,107
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,539
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,913
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,172
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,779
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,567
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,682
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,689
29- January 5, 20183,901
30- January 5, 20181,537
311/2561 January 5, 20183,922
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,928
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,851
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,807
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,759
36-- December 4, 20173,811
37-- November 30, 20173,929
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,852
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,238
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,404
41-- July 18, 20174,483
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,054
43-- May 22, 20174,932
44-- March 30, 20176,962
45 March 7, 20176,389
46 January 31, 20174,937
47 January 27, 20175,186
48 January 23, 20175,308
49 January 16, 20175,263
50 January 12, 20175,208
51 December 23, 20165,076
52 December 23, 20164,986
53 December 23, 20165,179
54- December 23, 20165,279
55 December 20, 20165,186
56 December 8, 20165,137
57ไม่มี November 7, 20165,718
58ไม่มี May 25, 20165,008
59ไม่มี April 20, 20164,940
60ไม่มี April 19, 20165,317
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,020
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,157
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,037
64ไม่มี January 4, 20165,016
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,147
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,084
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,130
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,140
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,610
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,045
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,255
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,938
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,035
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,015
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,094
76ประกาศกรม October 10, 20145,003
77ประกาศกรม September 11, 20145,016
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,022
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,970
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,006
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,100
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,683
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,982
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,592
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,206
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,944
87กค0519/ว307 April 18, 20125,036
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,265
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,272
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,010
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,305
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,056
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,132
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,037
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,168
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,984
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,105
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,035
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,185
1000519/ว235 April 5, 20105,056
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th