1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,628
2ไม่มีเลขที่ March 24, 20211,042
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021833
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,767
5- August 14, 20201,006
6ไม่มีเลข May 8, 20201,966
7- March 30, 20201,272
8ไม่มีเลขที่ March 27, 20201,029
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,278
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,956
11 July 15, 20194,932
12- July 12, 20193,918
13 April 17, 20192,389
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,829
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,658
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20183,027
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,740
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,134
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,059
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,589
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,141
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,575
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,959
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,219
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,823
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,606
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,724
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,735
29- January 5, 20183,942
30- January 5, 20181,552
311/2561 January 5, 20183,958
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,968
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,893
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,846
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,798
36-- December 4, 20173,856
37-- November 30, 20173,967
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,893
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,277
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,444
41-- July 18, 20174,517
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,091
43-- May 22, 20174,979
44-- March 30, 20177,005
45 March 7, 20176,427
46 January 31, 20174,977
47 January 27, 20175,232
48 January 23, 20175,345
49 January 16, 20175,309
50 January 12, 20175,246
51 December 23, 20165,119
52 December 23, 20165,023
53 December 23, 20165,220
54- December 23, 20165,316
55 December 20, 20165,220
56 December 8, 20165,176
57ไม่มี November 7, 20165,754
58ไม่มี May 25, 20165,051
59ไม่มี April 20, 20164,977
60ไม่มี April 19, 20165,361
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,051
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,196
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,079
64ไม่มี January 4, 20165,054
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,189
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,122
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,162
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,187
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,663
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,083
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,295
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,986
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,071
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,054
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,129
76ประกาศกรม October 10, 20145,033
77ประกาศกรม September 11, 20145,050
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,060
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20135,004
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,045
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,140
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,735
83กค 0519/ว 626 October 15, 20125,019
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,631
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,245
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,974
87กค0519/ว307 April 18, 20125,075
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,299
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,313
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,048
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,346
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,097
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,173
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,070
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,202
96กค 0519/ว 532 October 8, 20105,023
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,142
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,076
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,218
1000519/ว235 April 5, 20105,092
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th