1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,568
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021998
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021805
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,746
5- August 14, 2020990
6ไม่มีเลข May 8, 20201,950
7- March 30, 20201,255
8ไม่มีเลขที่ March 27, 20201,017
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,264
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,942
11 July 15, 20194,916
12- July 12, 20193,902
13 April 17, 20192,373
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,818
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,640
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20183,011
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,725
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,121
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,045
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,574
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,128
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,561
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,942
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,203
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,811
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,592
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,711
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,718
29- January 5, 20183,929
30- January 5, 20181,549
311/2561 January 5, 20183,944
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,953
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,879
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,833
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,784
36-- December 4, 20173,842
37-- November 30, 20173,954
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,879
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,265
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,428
41-- July 18, 20174,506
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,079
43-- May 22, 20174,960
44-- March 30, 20176,992
45 March 7, 20176,414
46 January 31, 20174,964
47 January 27, 20175,215
48 January 23, 20175,334
49 January 16, 20175,297
50 January 12, 20175,234
51 December 23, 20165,107
52 December 23, 20165,012
53 December 23, 20165,208
54- December 23, 20165,304
55 December 20, 20165,210
56 December 8, 20165,163
57ไม่มี November 7, 20165,743
58ไม่มี May 25, 20165,040
59ไม่มี April 20, 20164,966
60ไม่มี April 19, 20165,346
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,038
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,184
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,068
64ไม่มี January 4, 20165,042
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,173
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,111
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,151
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,170
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,650
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,072
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,281
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,973
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,059
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,043
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,119
76ประกาศกรม October 10, 20145,023
77ประกาศกรม September 11, 20145,038
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,048
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,993
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,031
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,128
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,714
83กค 0519/ว 626 October 15, 20125,007
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,618
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,233
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,963
87กค0519/ว307 April 18, 20125,062
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,288
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,298
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,035
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,332
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,084
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,159
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,060
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,191
96กค 0519/ว 532 October 8, 20105,011
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,130
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,063
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,206
1000519/ว235 April 5, 20105,079
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th