1ไม่มีเลขที่ March 12, 20216,350
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,187
3ไม่มีเลข July 20, 20201,644
4ไม่มีเลข June 30, 20201,608
5ไม่มีเลข May 20, 20201,845
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,024
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,638
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,771
9- October 28, 20194,128
10- October 8, 20192,114
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,401
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,082
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,585
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,360
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,767
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,674
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,172
18ไม่มี May 8, 201711,336
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,302
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,597
21 March 3, 20155,431
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,478
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,330
24ประกาศ October 10, 20145,112
25ไม่มี October 3, 20145,011
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,187
27กค0503/ว131 March 13, 20135,105
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,066
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,102
30กค 0503/258 April 4, 20125,124
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,032
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,988
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,011
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,092
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,049
36 September 2, 20115,350
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,064
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,960
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,994
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,997
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,984
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,976
43------- April 15, 20095,058
44------- April 10, 20094,895
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,022
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,010
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,271
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,072
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,935
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,069
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,970
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,892
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,041
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,948
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,030
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,923
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,964
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,861
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,843
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,889
61ไม่มี 4,919
62ไม่มี 4,951
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th