1ไม่มีเลขที่ March 12, 20216,065
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,152
3ไม่มีเลข July 20, 20201,632
4ไม่มีเลข June 30, 20201,594
5ไม่มีเลข May 20, 20201,835
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,014
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,627
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,760
9- October 28, 20194,116
10- October 8, 20192,102
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,392
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,070
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,575
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,350
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,759
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,664
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,161
18ไม่มี May 8, 201711,326
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,295
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,591
21 March 3, 20155,423
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,462
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,322
24ประกาศ October 10, 20145,106
25ไม่มี October 3, 20145,005
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,179
27กค0503/ว131 March 13, 20135,097
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,061
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,096
30กค 0503/258 April 4, 20125,117
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,024
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,980
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,002
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,084
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,043
36 September 2, 20115,334
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,059
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,954
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,988
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,992
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,981
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,971
43------- April 15, 20095,050
44------- April 10, 20094,885
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,015
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,003
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,263
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,066
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,929
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,061
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,959
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,888
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,032
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,942
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,021
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,918
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,959
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,853
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,835
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,883
61ไม่มี 4,912
62ไม่มี 4,946
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th