1ไม่มีเลขที่ March 12, 20217,396
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,306
3ไม่มีเลข July 20, 20201,688
4ไม่มีเลข June 30, 20201,640
5ไม่มีเลข May 20, 20201,878
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,063
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,674
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,807
9- October 28, 20194,167
10- October 8, 20192,148
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,426
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,109
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,605
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,384
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,790
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,703
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,198
18ไม่มี May 8, 201711,358
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,325
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,621
21 March 3, 20155,455
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,516
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,358
24ประกาศ October 10, 20145,136
25ไม่มี October 3, 20145,037
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,220
27กค0503/ว131 March 13, 20135,130
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,089
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,126
30กค 0503/258 April 4, 20125,149
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,062
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,012
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,035
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,124
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,078
36 September 2, 20115,384
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,086
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,985
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,021
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,023
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,015
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,001
43------- April 15, 20095,083
44------- April 10, 20094,922
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,046
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,031
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,303
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,094
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,960
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,096
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,994
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,913
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,065
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,972
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,051
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,956
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,987
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,883
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,865
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,911
61ไม่มี 4,940
62ไม่มี 4,982
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th