1- December 27, 20212,575
2ไม่มีเลขที่ March 12, 20219,014
3ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,649
4ไม่มีเลข July 20, 20201,813
5ไม่มีเลข June 30, 20201,746
6ไม่มีเลข May 20, 20201,983
7ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,171
8ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,778
9ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,936
10- October 28, 20194,288
11- October 8, 20192,245
12ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,525
13ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,191
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,684
15ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,488
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,868
17ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,801
18ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,281
19ไม่มี May 8, 201711,434
20ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,400
21ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,707
22 March 3, 20155,534
23กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,608
24กค 0503/ว24 January 15, 20155,446
25ประกาศ October 10, 20145,214
26ไม่มี October 3, 20145,114
27กค 0503/ว207 April 26, 20135,316
28กค0503/ว131 March 13, 20135,213
29กค 0503/ว466 August 7, 20125,169
30-กค0503/ว304 May 1, 20125,213
31กค 0503/258 April 4, 20125,226
32-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,147
33- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,093
34กค 0503/ว 496 December 19, 20115,123
35กค 0503/ว 403 October 26, 20115,218
36** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,181
37 September 2, 20115,490
38- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,166
39- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,067
40- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,094
41(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,104
42-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,115
43(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,079
44------- April 15, 20095,161
45------- April 10, 20095,000
46-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,136
47กค 0503/ว 717 December 24, 20085,107
48กค 0503/ว 250 March 31, 20085,421
49-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,173
50-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,045
51-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,181
52กค 0503/ว 201 February 28, 20075,077
53-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,995
54-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,152
55-(กค 0503/1312) December 16, 20055,048
56-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,136
57-(กค 0503/ว0764) July 15, 20055,039
58-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,071
59-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,963
60-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,946
61-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,996
62ไม่มี 5,025
63ไม่มี 5,068
63 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th