1- December 27, 20212,880
2ไม่มีเลขที่ March 12, 20219,033
3ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,658
4ไม่มีเลข July 20, 20201,823
5ไม่มีเลข June 30, 20201,753
6ไม่มีเลข May 20, 20201,990
7ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,179
8ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,783
9ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,940
10- October 28, 20194,299
11- October 8, 20192,250
12ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,530
13ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,196
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,690
15ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,494
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,873
17ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,805
18ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,286
19ไม่มี May 8, 201711,443
20ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,407
21ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,713
22 March 3, 20155,539
23กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,615
24กค 0503/ว24 January 15, 20155,451
25ประกาศ October 10, 20145,225
26ไม่มี October 3, 20145,120
27กค 0503/ว207 April 26, 20135,323
28กค0503/ว131 March 13, 20135,219
29กค 0503/ว466 August 7, 20125,173
30-กค0503/ว304 May 1, 20125,224
31กค 0503/258 April 4, 20125,233
32-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,154
33- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,099
34กค 0503/ว 496 December 19, 20115,128
35กค 0503/ว 403 October 26, 20115,223
36** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,186
37 September 2, 20115,497
38- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,172
39- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,072
40- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,101
41(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,108
42-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,119
43(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,085
44------- April 15, 20095,166
45------- April 10, 20095,006
46-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,143
47กค 0503/ว 717 December 24, 20085,112
48กค 0503/ว 250 March 31, 20085,437
49-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,183
50-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,049
51-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,186
52กค 0503/ว 201 February 28, 20075,083
53-(กค 0503/ว366) May 10, 20065,001
54-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,158
55-(กค 0503/1312) December 16, 20055,054
56-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,141
57-(กค 0503/ว0764) July 15, 20055,044
58-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,078
59-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,971
60-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,952
61-(กค 0503/ว1137) July 22, 20045,001
62ไม่มี 5,034
63ไม่มี 5,074
63 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th