:

: 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
: 80150000@customs.go.th