ตรวจสอบรายชื่อสินค้า

# ชื่อสินค้ารายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลข CASพิกัดรหัสสถิติ รหัสอ้างอิง
1 2,4-D-butotyl or 2-butoxy ethyl(2,4-dichlorophenoxy) acetate1929-73-32918.99.00-090/KGM; 3808.93.19-302/KGMDG1.1-10
2 Carbofuran1563-66-22932.99.10-000/KGM; 3808.50.10-010/KGM; 3808.91.99-108/KGMDG1.1-100
3 Carpropamid104030-54-82924.29.90-090/KGM; 3808.92.90-920/KGMDG1.1-101
4 Carfentrazone-ethyl128639-02-12933.99.90-090/KGM; 3808.93.19-477/KGMDG1.1-102
5 Chinomethionat2439-01-22934.99.90-005/KGM; 3808.99.90-214/KGMDG1.1-103
6 Cuprous oxide1317-39-12603.00.00-001/KGM; 2825.50.00-001/KGM; 3808.92.19-220/KGM; 3808.92.90-221/KGMDG1.1-104
7 Chaetomium globosum-3808.92.19-990/KGM; 3808.92.90-920/KGMDG1.1-105
8 Chaetomium cupreum-3808.92.19-215/KGM; 3808.92.90-216/KGMDG1.1-106
9 Coumaphos56-72-42932.20.00-003/KGM; 3808.91.19-312/KGM; 3808.91.99-312/KGM; 3808.91.20-312/KGM; 3808.91.30-313/KGMDG1.1-108
10 Captafol2425-06-12930.50.00-001/KGM; 3808.50.29-090/KGMDG1.1-109
11 Calcium bis (hydrogen methylarsonate)5902-95-42931.90.90-900/KGM; 3808.93.19-337/KGMDG1.1-111
12 Calcium Polysulfide1344-81-62830.90.90-201/KGM; 3808.92.19-210/KGM; 3808.92.90-211/KGMDG1.1-112
13 Calcium arsenate7778-44-12842.90.90-007/KGM; 3808.93.19-336/KGMDG1.1-113
14 Crotoxyphos7700-17-62919.90.00-002/KGM; 3808.91.19-313/KGM; 3808.91.19-313/KGM; 3808.91.20-313/KGM; 3808.91.30-314/KGMDG1.1-114
15 Clopyralid1702-17-62933.39.90-006/KGM; 3808.93.19-349/KGMDG1.1-117
16 Clopyralid-olamine57754-85-52933.39.90-090/KGM; 3808.93.19-350/KGMDG1.1-118
17 Clofentazine74115-24-52933.99.90-009/KGM; 3808.99.90-217/KGMDG1.1-119
18 2, 4-D-olamine3599-58-42922.11.00-000/KGM; 3808.93.19-310/KGMDG1.1-12
19 Clomazone81777-89-12934.99.90 -090/KGM; 3808.93.19-348/KGM
DG1.1-120
20 2,4-D-isoctyll or Octyl (2,4-dichlorophenoxy) acetate (mixed octyl isomers)25168-26-72918.99.00-090/KGM; 3808.93.19-308/KGMDG1.1-13
21 Cinmethylin [exo-(-)-isomer]87819-60-12932.19.00-001/KGM; 3808.93.19-344/KGMDG1.1-131
22 Cinmethylin [exo-(+)-isomer]87818-61-92932.19.00-001/KGM; 3808.93.19-344/KGMDG1.1-132
23 Cinmethylin [exo-(+/-)-isomer]87818-31-32932.19.00-001/KGM; 3808.93.19-344/KGMDG1.1-133
24 Cinosulfuron94593-91-62932.19.00-090/KGM; 3808.93.19-345/KGMDG1.1-134
25 Cinosulfuron94593-91-62935.00.00-090/KGM; 3808.93.19-345/KGMDG1.1-134
26 2, 4-D-isopropyl or isopropyl (2,4-dichlorophenoxy) acetate94-11-12918.99.00-090/KGM; 3808.93.19-309/KGMDG1.1-15
27 Cycloxydim101205-02-12934.99.90-090/KGM; 3808.93.19-354/KGMDG1.1-150
28 Cycloxydim (tautomer)99434-58-92934.99.90-090/KGM; 3808.93.19-354/KGMDG1.1-151
29 Cycloate1134-23-22930.90.90-014/KGM; 3808.93.19-352/KGMDG1.1-152
30 Cycloheximide66-81-92941.90.00-002/KGM; 3808.92.19-221/KGM; 3808.92.90-222/KGMDG1.1-153
31 Cyproconazole [(2RS, 3RS; 2RS, 3SR)-isomers]94361-06-52933.99.90-010/KGM; 3808.92.19-223/KGM; 3808.92.90-224/KGMDG1.1-154
32 Cyproconazole [(2RS, 3SR)-isomers]94361-07-62933.99.90-010/KGM; 3808.92.19-223/KGM; 3808.92.90-224/KGMDG1.1-155
33 Cyproconazole (unstated stereochemistry)113096-99-42933.99.90-010/KGM; 3808.92.19-223/KGM; 3808.92.90-224/KGMDG1.1-156
34 Cymoxanil57966-95-72929.90.90-090/KGM; 3808.92.19-222/KGM; 3808.92.90-223/KGMDG1.1-158
35 Cyanazine21725-46-22933.69.00-005/KGM; 3808.93.19-351/KGMDG1.1-159
36 Cyanamide420-04-22853.00.00-105/KGM; 3808.93.20-808/KGM; 3808.93.20-808/KGMDG1.1-160
37 Cyanophos2636-26-22926.90.00-003/KGM; 3808.91.19-315/KGM; 3808.91.99-315/KGM; 3808.91.20-315/KGM; 3808.91.30-316/KGM DG1.1-161
38 Cyanofenphos13067-93-12931.90.90-004/KGM; 3808.91.19-314/KGM; 3808.91.99-314/KGM; 3808.91.20-314/KGM; 3808.91.30-315/KGM DG1.1-162
39 Cyhalothrin68085-85-82926.90.00-090/KGM; 3808.91.19-408/KGM; 3808.91.99-408/KGM; 3808.91.20-408/KGM; 3808.91.30-409/KGMDG1.1-164
40 Cyhalofop-butyl122008-85-92926.90.00-090/KGM; 3808.93.19-355/KGMDG1.1-165
41 Cyhexatin13121-70-52931.90.90-005/KGM; 3808.99.90-220/KGMDG1.1-166
42 Dazomet533-74-42934.99.90-006/KGM; 3808.99.90-221/KGMDG1.1-167
43 Daminozide1596-84-52928.00.90-002/KGM; 3808.93.20-805/KGM; 3808.93.0-805/KGMDG1.1-168
44 Dalapon75-99-02915.90.90-011/KGM; 3808.93.19-356/KGMDG1.1-169
45 4-Aminodiphenyl92-67-12921.49.00-004/KGMDG1.1-17
46 Dalapon-sodium127-20-82915.90.90-012/KGM; 3808.93.19-357/KGMDG1.1-170
47 DDT or 1,1,1-trichloro-2,2-bis (chlorophenyl) ethane8017-34-32903.92.00-002/KGM; 3808.50.10-004/KGMDG1.1-171
48 DBCP หรือ 1,2-dibromo-3-chloropropane96-12-82903.79.00-001/KGM; 3808.99.90-222/KGMDG1.1-172
49 Demeton8065-48-32930.90.90-016/KGM; 3808.91.19-317/KGM; 3808.91.99-317/KGM; 3808.91.20-317/KGM; 3808.91.30-318/KGMDG1.1-173
50 Demeton-S126-75-02930.90.90-018/KGM; 3808.91.19-319/KGM; 3808.91.99-319/KGM; 3808.91.20-319/KGM; 3808.91.30-320/KGMDG1.1-174
51 Demeton-O298-03-32930.90.90-017/KGM; 3808.91.19-318/KGM; 3808.91.99-318/KGM; 3808.91.20-318/KGM; 3808.91.30-319/KGMDG1.1-175
52 Demephion8065-62-12930.90.90-090/KGM; 3808.91.19-315/KGM; 3808.91.99-316/KGM; 3808.91.20-316/KGM; 3808.91.30-317/KGM DG1.1-176
53 Dicamba1918-00-92918.99.00-006/KGM; 3808.93.19-358/KGMDG1.1-190
54 Dicamba-dimethylammonium2300-66-52918.99.00-007/KGM; 3808.93.19-359/KGMDG1.1-192
55 Diafenthiuron80060-09-92930.90.90-990/KGM; 3808.91.19-517/KGM; 3808.91.99-517/KGM; 3808.91.20-517/KGM; 3808.91.30-517/KGMDG1.1-237
56 Dialifos10311-84-92930.90.90-019/KGM; 3808.91.19-320/KGM; 3808.91.99-320/KGM; 3808.91.20-320/KGM; 3808.91.30-321/KGMDG1.1-238
57 2, 4-D or (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid94-75-72918.99.00001/KGM; 3808.93.19-301/KGMDG1.1-3
58 Blasticidin-S2079-00-72934.99.90-002/KGM; 3808.92.19-206/KGM; 3808.92.90-207/KGM; DG1.1-308
59 Bacillus subtilis-3002.90.00-990/KGM; 3808.91.20-000/KGM; 3808.91.92-000/KGMDG1.1-309
60 Bacillus thuringiensis68038-71-13002.90.00-101/KGM; 3808.91.20-000/KGM; 3808.91.92-000/KGMDG1.1-310
61 Butachlor23184-66-92924.29.90-004/KGM; 3808.93.19-333/KGMDG1.1-311
62 Butafenacil134605-64-43808.93.19-990/KGM; 3808.93.20-932/KGM; 3808.93.30-932/KGMDG1.1-312
63 Butocarboxim34681-10-22930.90.90-006/KGM; 3808.91.19-106/KGM; 3808.91.20-106/KGM; 3808.91.30-105/KGM; 3808.91.99-106/KGMDG1.1-313
64 Butylate2008-41-52930.90.90-007/KGM; 3808.93.19-335/KGMDG1.1-314
65 Buthiobate51308-54-42933.39.90-002/KGM; 3808.92.19-209/KGM; 3808.92.90-210/KGMDG1.1-315
66 bis(Chloromethyl)ether542-88-12909.19.00-004/KGM; 3824.90.99-090/KGMDG1.1-316
67 Bispyribac-sodium125401-92-52933.59.90-090/KGM; 3808.93.19-331/KGMDG1.1-317
68 BHC (benzene hexachloride) หรือ HCH (hexachlorocyclohexane)608-73-12903.81.00-001/KGM; 3808.50.10-002/KGMDG1.1-318
69 Butralin33629-47-92921.49.00-003/KGM; 3808.93.19-334/KGMDG1.1-319
70 Buprofezin69327-76-02934.99.90-003/KGM; 3808.91.99-508/KGM; 3808.91.19-508/KGM; 3808.91.20-508/KGM; 3808.91.30-508/KGMDG1.1-320
71 Beauveria Bassiana-3002.90.00-990/KGM; 3808.91.20-000/KGM; 3808.91.92-000/KGMDG1.1-321
72 beta-Cyfluthrin 68359-37-52926.90.00-090/KGM; 3808.91.19-406/KGM; 3808.91.99-406/KGM; 3808.91.20-407/KGM; 3808.91.30-408/KGMDG1.1-323
73 Benzoximate29104-30-12928.00.90-001/KGM; 3808.99.90-002/KGM; 3808.99.90-208/KGMDG1.1-326
74 Benzalkonium chloride8001-54-53402.12.90-001/KGM; 3402.90.99-000/KGM; 3402.90.95-003/KGM; 3808.92.19-204/KGM; 3808.92.90-205/KGM; DG1.1-327
75 Bensultap17606-31-42930.90.00-990/KGM; 3808.91.19-505/KGM; 3808.91.20-505/KGM; 3808.91.99-505/KGMDG1.1-328
76 Bensulfuron99283-01-92935.00.00-090/KGM; 3808.93.19-326/KGMDG1.1-329
77 Bensulfuron - methyl83055-99-62933.59.90-090/KGM; 3808.93.19-327/KGMDG1.1-330
78 Benzidine92-87-52921.59.00-003/KGMDG1.1-331
79 Bensulide741-58-22935.00.00-002/KGM; 3808.93.19-328/KGMDG1.1-332
80 Bendiocarb22781-23-32932.99.90-001/KGM; 3808.91.19-104/KGM; 3808.91.20-104/KGM; 3808.91.92-104/KGM; 3808.91.99-104/KGM; DG1.1-333
81 Bentazone25057-89-02934.99.90-001/KGM; 3808.93.19-329/KGMDG1.1-334
82 Benfuracarb82560-54-12932.99.90-002/KGM; 3808.91.19-105/KGM; 3808.91.20-105/KGM; 3808.91.92-105/KGM; 3808.91.99-105/KGM; DG1.1-335
83 Benfuresate68505-69-12932.99.90-090/KGM; 3808.93.19-325/KGMDG1.1-336
84 Benalaxyl71626-11-42924.29.90-090/KGM; 3808.92.11-001/KGM; 3808.92.90-203/KGMDG1.1-337
85 Benomyl17804-35-22933.99.90-005/KGM; 3808.50.10-013/KGM; 3808.92.11-001/KGM; 3808.92.19-204/KGMDG1.1-338
86 Bromacil314-40-92933.59.90-001/KGM; 3808.93.19-332/KGMDG1.1-341
87 Bromocyclen1715-40-82903.89.00-102/KGM; 3808.91.19-507/KGM; 3808.91.20-507/KGM; 3808.91.30-507/KGM; 3808.91.99-507/KGMDG1.1-343
88 Bromophos2104-96-32920.19.00-001/KGM; 3808.91.99-305/KGM; 3808.91.19-305/KGM; 3808.91.20-305/KGM; 3808.91.30-306/KGMDG1.1-345
89 Bromophos-ethyl4824-78-62920.19.00-002/KGM; 3808.91.99-306/KGM; 3808.91.19-306/KGM; 3808.91.20-306/KGM; 3808.91.30-307/KGMDG1.1-346
90 Bitertanol (unstated stereochemistry)55179-31-22933.99.90-006/KGM; 3808.92.19-205/KGM; 3808.92.90-206/KGM;DG1.1-347
91 Binapacryl485-31-42916.16.00-000/KGM; 3808.50.99-003/KGMDG1.1-348
92 Bifenox42576-02-32918.99.00-013/KGM; 3808.93.19-330/KGMDG1.1-349
93 Bifenthrin82657-04-32915.90.90-090/KGM; 3808.91.19-403/KGM; 3808.91.20-403/KGM; 3808.91.30-403/KGM; 3808.91.99-403/KGM; DG1.1-350
94 Chlorsulfuron64902-72-32935.00.00-003/KGM; 3808.93.19-341/KGMDG1.1-45
95 Chlordimeform6164-98-32925.21.00-000/KGM; 3808.50.99-004/KGMDG1.1-46
96 Chlordecone143-50-02914.70.00-006/KGM; 3808.91.19-511/KGM; 3808.91.99-511/KGM; 3808.91.20-511/KGM; 3808.91.30-511/KGM; DG1.1-47
97 Chlordane57-74-92903.82.00-002/KGM; 3808.50.10-003/KGMDG1.1-48
98 Chlorthal2136-79-02917.39.90-001/KGM; 3808.93.19-342/KGMDG1.1-49
99 2, 4-D-dimethylammonium or dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy) acetate
(2,4-dichlorophenoxy) acetate
2008-39-12921.11.00-203/KGM; 3808.93.19-305/KGMDG1.1-5
100 Chlorthal-dimethyl1861-32-12917.39.90-002/KGM; 3808.93.19-343/KGMDG1.1-50
ผลลัพท์ทั้งหมด 5,272 จำนวน 53 หน้า