พิกัดศุลกากร

ASEAN

Matrix of Decisions on Roo Implementation Issues

แปลประกาศกรมศุลกากรภายใต้ความตกลง ATIGA ฉบับภาษาอังกฤษ

ความเป็นมา

ความเป็นมา (ที่มา: เวบไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

Rules of Origin

Operational Certification Procedure

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมศุลกากร

เลขที่ประกาศรายละเอียด
59/2566หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3)
58/2565แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 229/2564
47/2565การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
229/2564หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
149/2564การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
84/2564แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563
50/2564การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
203/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
166/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
152/2563หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
81/2563การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
15/2563แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560
286/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560
207/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2562
114/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๘๗/๒๕๖๐
74/2562แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๘๗/๒๕๖๐
303/2561แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 187/2560
187/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
158/2560หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
240/2559หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
110/2559แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558
80/2559แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 92/2558
174/2558แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 92/2558
92/2558หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
35/2558แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่1/2555
220/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2555
113/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555
64/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2557
6/2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2555
29/2556แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕
1/2555ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
78/2554หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
99/2553ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๙/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
93/2553ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๓/๒๕๕๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๑/๒๕๕๑
55/2553ประกาศกรมศุลกากร ที่ 55/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
85/2552แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2551-วิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำของเข้า เขตการค้าเสรีอาเซียน(ฉ 4)
56/2552แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/51
61/2551หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน*update
14/2551หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร ส่วนกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
3/2551แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2549*โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเชียน
56/2550แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2549
45/2550แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2549
121/2549หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน
120/2549หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
113/2549แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548
62/2549ระเบียบพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ครอ.2) กรมศุลกากร
36/2549แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2548
22/2548ระเบียบพิธีการนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
5/2548ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Harmonized Tariff Nomenclature : AHTN)
83/2547ระเบียบพิธีการสำหรับการเพิ่มพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอชทีเอน)
54/2547ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนที่ออกโดยประเทศที่สาม (Back ? to ? Back Form D)

ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (สกก.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7014 หรือ 0-2667-6459
อีเมล์ : 80150000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร