บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,542 เข้าชมวันนี้
  • 167,962 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,293,166 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail
นายพชร อนันตศิลป์
Mr.Patchara Anuntasilpa
อธิบดีกรมศุลกากร
Director-General
0-2667-6873 0-2667-7681 109175@customs.go.th
นายชูชัย อุดมโภชน์
Mr.Chuchai Udompote
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร
Principal Advisor on Development of Customs Incentive System
0-2667-7878 0-2667-7656 104173@customs.go.th
นายชัยยุทธ คำคุณ
Mr.Chaiyut Kumkun
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร
Principal Advisor on Customs Control Development
0-2667-7255 0-2667-6962 102601@customs.go.th
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
Mr.Kitti Suttisumpun
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร
การจัดเก็บภาษี
Principal Advisor on Duty Collection Management & Development
0-2667-7354 0-2667-7355 103200@customs.go.th
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
Mr.Sorasak Meenatoree
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-7374 0-2667-6902 100762@customs.go.th
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
Mr.Phantong Loykulnanta
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-7280 0-2667-7286 106354@customs.go.th
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
Mr.Kreecha Kirdsriphan
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-7333 - 100723@customs.go.th
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
Mr.Chairit Patsamarn
รองอธิบดี
Deputy Director-General
0-2667-6882 0-2667-6904 102267@customs.go.th
นายสมบัติ พัฒนมาศ
Mr.Sombat Pattanamas
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Center
0-2667-6009 0-2667-6916 100515@customs.go.th
นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์
Mr.Suradej Trongsirivibool
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าลาดกระบัง
Director of Ladkrabang Cargo Clearance Customs Office
0-2360-9106 0-2737-9278 101201@customs.go.th
นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์
Mr.Parkpoom Lertwattanarak
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ท่าอากาศยานดอนเมือง
Director of Don Mueang Airport Customs Office
0-2535-1431 0-2535-1039 106238@customs.go.th
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
Mr.Krisda Tongdhamachat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Director of Bangkok Customs Office
0-2667-6444 0-2667-6937 100638@customs.go.th
นายธวัช เพ่งพินิจ
Mr.Thawat Pengpinit
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
Director of Regional Customs Office III
0-5327-9249 0-5328-1787 100643@customs.go.th
นางวิไล พันธ์ภูวภัทร
Mrs.Wilai Panpuvapat
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบอากร
Director of Post-Clearance Audit Division
0-2667-6669 0-2667-6651 106350@customs.go.th
นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์
Miss Achara Lotinun
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร
Director of Customs Standard Procedures and Valuation Division
0-2667-6484 0-2667-6942 103176@customs.go.th
นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
Mr.Vorapat Jaovisidha
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Director of Suvarnabhumi AirportPassenger Control Customs Office
0-2134-0397 0-2134-0402 100348@customs.go.th
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
Mr.Yutana Phoolpipat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Director of Regional Customs Office IV
0-7431-1014 0-7430-7042 106093@customs.go.th
นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ
Miss Nitaya Teingtrongpinyo
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director of Strategy and Planning Division
0-2667-7601 0-2667-6908 100350@customs.go.th
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
Mr.Pongtep Buasap
ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม
Director of Enforcement Division
0-2667-7676 0-2667-6955 103730@customs.go.th
นายศิริชัย คุณาบุตร
Mr.Sirichai Kunabhut
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
Director of Regional Customs Office II
0-4241-1715 0-4241-1337 101165@customs.go.th
นายถวัลย์ รอดจิตต์
Mr.Tawal Rodjit
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง
Director of Laem Chabang Port Customs Office
0-3840-7701 0-3840-7702 100900@customs.go.th
นายจักกฤช อุเทนสุต
Mr.Chakkrit Utensute
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
Director of Administration and Management of Information Exchange for Import,Export and Logistics Division
0-2667-6965 - 100328@customs.go.th
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
Mrs.Kitjaluck Srinuchsart
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Director of Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Office
02-134-1224 0-2134-1260 103214@customs.go.th
นายวิศณุ วัชราวนิช
Mr.Vishnu Wacharawanich
เลขานุการกรม
Secretariat
0-2667-6101 0-2667-6907 102261@customs.go.th
นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ
Mrs.Krittika Panprasert
ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร
Director of Tax Incentives Division
0-2667-6011 0-2667-6948 100637@customs.go.th
ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 5
Director of Regional Customs Office V
- - -
นายบุญมา สิริธรังศรี
Mr.Boonma Siritarungsri
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ
Director of Bangkok Port Customs Office
0-2667-7611 0-2667-6958 101176@customs.go.th
นายเอก สาตรวาหา
Mr.Ake Satravaha
ผู้อำนวยการกองพิกัดอัตราศุลกากร
Director of Customs Tariff Division
0-2667-7373 0-2667-7188 100335@customs.go.th
นางสาวภัทริยา กุลชล
Miss Patariya Kulchol
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Director of Maptaphut Customs office
038 683 370 038 683 369 102006@customs.go.th
นายธาดา ชุมไชโย
Mr.Tada Choomchaiyo
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
Director of Regional Customs Office I
0-2667-6854 0-2667-6983 100343@customs.go.th
นางมาลี สุมโนทยาน
Mrs.Malee Sumanotayan
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Administrative System Development Directorate
0-2667-7224 0-2667-6924 100524@customs.go.th
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
Mrs.Nunthita Sirikup
ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Division
0-2667-7094 0-2667-6292 100442@customs.go.th
นายศศิน ปงรังษี
Mr.Sasin Pongrungsee
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Division
0-2667-7231 0-2667-6925 103485@customs.go.th
นางขนิษฐา โพธิยอด
Mrs. Kanitta Phothiyod
ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร
Director of Customs Intelligent Center
0-2667-7465 - 100416@customs.go.th
นางสุมาลี ดลสุขวงศาวัฒน์
Mrs.Sumalee Dolsukwongsawat
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Directorate
0-2667-7599 - 100014@customs.go.th
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 เมษายน 2564 09:54:57
จำนวนผู้เข้าชม : 13,145
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร