เกี่ยวกับ

  การให้บริการ
  ⚬ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ⚬ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
  ⚬ e-Service

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ⚬ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  ⚬ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
  ⚬ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ⚬ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ⚬ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ⚬ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ⚬ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  ⚬ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  ⚬ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ⚬ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  ⚬ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แผนป้องกันการทุจริต
  ⚬ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  ⚬ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ⚬ การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ⚬ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ⚬ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ⚬ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม 2566 14:44:28
จำนวนผู้เข้าชม : 255,014

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร