เกี่ยวกับ

  ข้อมูลพื้นฐาน
  ⚬ ข้อมูลทั่วไป
  ⚬ โครงสร้างองค์กร
  ⚬ ข้อมูลผู้บริหาร
  ⚬ อำนาจหน้าที่
  ⚬ ข้อมูลการติดต่อ
  ⚬ สมุดโทรศัพท์
  ⚬ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การประชาสัมพันธ์
  ⚬ ข่าวประชาสัมพันธ์
  ⚬ รางวัลเกียรติยศ

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ⚬ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ⚬ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  ⚬ Q&A
  ⚬ Social Network

  คำถามที่พบบ่อย
  ⚬ ช่องทางสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (Q&A)
  ⚬ FAQs

  การบริหารงาน
  ⚬ แผนยุทธศาสตร์
  ⚬ แผนดำเนินงานประจำปี
  ⚬ รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน
  ⚬ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  การให้บริการ
  ⚬ มาตรฐานการให้บริการ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ⚬ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
  ⚬ e-Service

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ⚬ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ⚬ การสร้างวัฒนธรรมกรมศุลกากร

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
  ⚬ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
  ⚬ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ⚬ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ⚬ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  ⚬ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมศุลกากร
  ⚬ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในกรมศุลกากร

  แผนป้องกันการทุจริต
  ⚬ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ⚬ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
  ⚬ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตแและประพฤติมิชอบ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ⚬ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  ⚬ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2564 13:27:30
จำนวนผู้เข้าชม : 79,434

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร