Asean Economics Community
IUU Fishing
บุคคลทั่วไป / ส่วนราชการ / นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ
พิกัดศุลกากร
ราคาศุลกากร
การใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรีและ WTO
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
สถิตินำเข้า-ส่งออก
บริการอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
ข่าวศุลกากร ดูทั้งหมด

เรื่อง : ผลสอบเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 3/2555 (17/10/2012)

รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบด้านล่าง




ประกาศผลการสอบ การขอปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ


ครั้งที่ 3 ปี 2555
หมายเหตุ สัญลักษณ์ X หมายถึง สอบผ่าน
ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล ผ่านการสอบ
1.0001นาย ทศพล ห่วงศรีเอกX
2.0002นางสาว เมศิร์กานต์ จงธำรงจารุกิตติ์
3.0003นางสาว ธัญญารัตน์ ฝ่ายริพล
4.0004นาย วินัย ปทุมรัตน์X
5.0005นางสาว รัติภรณ์ ถนอมวงศ์X
6.0006นาย ทัญญฤทธิ์ บัวบุตรX
7.0007นาย กฤษณะ วรสกุลX
8.0008นาย สนอง บรรดาศักดิ์X
9.0009นางสาว อุบลวรรณ อ้นโตX
10.0010นาย วิเชียร อยู่มีชัย
11.0011นาย เกริก ปัณณะกิจการX
12.0012นางสาว อรพรรณ บูรณะสาครX
13.0013นาย พงษ์พันธ์ มาลัยวงค์X
14.0014นางสาว ชนิดา ภาสอนX
15.0015นางสาว ชุลีกร อรุณศิริวัฒนาขาดสอบ
16.0016นางสาว ธิติยา จันทนาX
17.0017นางสาว จิราภรณ์ ตีระมาศวณิชX
18.0018นาย นายสมศักดิ์ ควรประโคนX
19.0019นาย นัฐชัย เล็กประสารX
20.0020นาย สงกรานต์ มลภาX
21.0021นางสาว นางสาวมุตจรินทร์ ไกรคุ้มX
22.0022นาย นายวีระเดช ไชยช่วยX
23.0023นางสาว ปุณยนุช มีนิลX
24.0024นาย ธนัตสรณ์ สินศิริพัชรสุขX
25.0025นาย ณพงศ์ ศาสกุลX
26.0026นางสาว ปนัดดา ใจเปี้ยX
27.0027นางสาว ทิพย์สุดา คล่องดีX
28.0028นางสาว ทิพยา ตันติพิษณุX
29.0029นางสาว ธนพร พลอึงรัตนวงศ์X
30.0030พ.ต.ท. พิทยา ปิ่นมีX
31.0031นางสาว ภัณฑิลา นุ่มสังข์X
32.0032นาง สุภารัตน์ ธนวิชัยกุลX
33.0033นางสาว อินทิรา ภาสอนX
34.0034นาย ไชยันต์ สำราญใจX
35.0035นาย สิทธิชัย ลิขิตนุกูลX
36.0036นาย อานันท์ สุทธินันท์X
37.0037นาย ณัฐพงษ์ บัวแก้วX
38.0038นาย ศราวุฒิ คันธวิวรณ์X
39.0039นางสาว ศรีแพร แก้วสุโพธิ์X
40.0040นางสาว ศรีไพร สุขรัตน์X
41.0041นางสาว วริศรา หิรัญญสุทธิ์X
42.0042นาย ชิน อึ้งไพบูลย์X
43.0043นาย ฐนัจ กองหิรัญX
44.0044นางสาว อารี สาทรสัมฤทธิ์ผล
45.0045นาย ณัฏฐ์ธนกร อิ่มประสิทธิชัยX
46.0046นางสาว อัญชลี อิ่มประสิทธชัยX
47.0047นางสาว จรรยพร จันทรพรามX
48.0048นางสาว ประภาพรรณ สายสมรX
49.0049นางสาว ทิวาพร วิมลรัตน์X
50.0050นางสาว พรพิมล สวนแก้วX
51.0051นางสาว วิลันดา พลายมาศขาดสอบ
52.0052นาย ณัฐภัทร จริยวัฒนกรX
53.0053นางสาว พรทิพย์ เตชรัตนเสถียรขาดสอบ
54.0054นาย ธวัชชัย สอนน้อยX
55.0055นาย ปฐมพงศ์ ศรีมณีรัตน์X
56.0056นาย นครินทร์ วงศ์จอมX
57.0057นางสาว รัตติรัตน์ แก้วรอดวงษ์ X
58.0058นางสาว อัมไพร ใจอินถาX
59.0059นางสาว กฤษฎี พงจรูญX
60.0060นางสาว ขวัญชนก บุญภู่X
61.0061นางสาว วรารัตน์ ทองมากX
62.0062นางสาว ณรัฐยาจ์ พาละX
63.0063นาย พัฒนา ตัณฑ์สุทธิวงศ์X
64.0064นาย ภานุมาศ ทองกัญญาX
65.0065นาย วัชรินทร์ จันแดงX
66.0066นาย ภาณุพงษ์ พันธุเดชX
67.0067นางสาว บงกช เทียมทองใบX
68.0068นางสาว กฤตินธัช โพธิวรX
69.0069นางสาว ชุติมา แซ่เฮี้ยX
70.0070นางสาว ศรีอำพร ของโพธิ์ขาดสอบ
71.0071นาย ไกรสร กาญจนประทุมX
72.0072นางสาว สมาพร มากรุงX
73.0073นางสาว ยุวดี กัณตวิสิฐX
74.0074นางสาว เรณุกา แก้วยังX
75.0075นางสาว รัตติยา สิงห์ทอนX
76.0076นาย ธนัท อยู่เป็นสุขX
77.0077นาย เสรี ไวยาณรางกูร
78.0078นาย เอกวิทย์ วัฒนวงศธรX
79.0079นางสาว น้ำตาล วงศ์ใจประเสริฐX
80.0080นางสาว ศิริภา ครองขจรกิจX
81.0081นางสาว กรรณิการ์ สุวิไชยX
82.0082นาย ประภากร ตรีถาวรยืนยงX
83.0083นาย วิเชษฐ ลัดหลวง
84.0084นาย เสกสันต์ สุขสิทธิ์
85.0085นางสาว วราภรณ์ ทัศนเลิศอนันต์X
86.0086นางสาว ต้องตา สุขเลิศX
87.0087นาย กฤษดา งามเลิศฤทัย
88.0088นางสาว ปทุมา ตรีถาวรยืนยงX
89.0089นาย สิทธินันท์ อัสราษีX
90.0090นาย ขวัญชัย พิกุลสุข
91.0091นาย จิรวัฒน์ ศิริจินดาพันธ์X
92.0092นางสาว ปณิตตา ศรศรี
93.0093นางสาว วันวิสาข์ ตุรงค์เรืองX
94.0094นาง พัชรา วรเดชX
95.0095นางสาว โสมสุดา สูญราชX
96.0096นาย อรัญ อรรธนิศาสุขX
97.0097นาย ไพรัตน์ ทองประเสริฐ
98.0098นาย นาถศักดิ์ จันทะเดชX
99.0099นาย สุวิภาส จันทะเดช
100.0100นาย ฉัตรชัย อำไพจิตต์ขาดสอบ
101.0101นาย ณัฐวุฒิ วรรธนะหทัยX
102.0102นาง ธนนันท์ เนตรนิลX
103.0103นาง นองนันท์ ฉัตรศิริX
104.0104นางสาว นันท์ธนภัส ก่อวาณิชกุลX
105.0105นางสาว สุจิตรา พระมะโสX
106.0106นาง นุชรี รัตนรุ่งโรจน์กุลX
107.0107นาย ปกรณ์ ประคำมินทร์
108.0108นาย พิพัฒน์ วาณิชย์รัตนกุลX
109.0109นางสาว กนกพร พันธุเมธาวงศ์X
110.0110นาย ภูวิธัช ใหม่กิจเหมา
111.0111นาย รัชตพันธุ์ ศักดิ์ฤทธิชัยX
112.0112นางสาว วชิราพร วงศ์ปิยะสถิตย์X
113.0113นาย สมัคร เหมือนพันธ์X
114.0114นางสาว ตรีสุคนธ์ พันธุเมธาวงศ์X
115.0115นางสาว สุภาพร แก้วบุบผาX
116.0116นางสาว นิโลบล สิทธิประเสริฐขาดสอบ
117.0117นางสาว รองรัษฎร์ คงเกษมขาดสอบ
118.0118นางสาว สิริรัษฎร์ คงเกษมขาดสอบ
119.0119นาย ณัฐดนัย ศิลป์วิไลเลิศX
120.0120นางสาว จิตราภรณ์ ศรีถาพรX
121.0121นาย ชนะนันท์ ศิลป์สรรวิทย์X
122.0122นางสาว ชนนิกานต์ ศิริบัญชาชัยX
123.0123นางสาว วันธารางกูร บัวเพ็ชร์ขาดสอบ
124.0124นาย จีณะพัฒน์ ธนไชยเวทย์X
125.0125นาย ชวลิต ลิบไพรวัลย์X
126.0126นางสาว ณัฐิกา ศรีมณีรัตน์ขาดสอบ
127.0127นางสาว สมพร มั่นจิตรX
128.0128นางสาว อมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม
129.0129นาย อภิชาติ เหมสลาหมาดX
130.0130นางสาว นันทิดา น้อยมาX
131.0131นาย จักรี ฐิติสิริสวัสดิ์X
132.0132นาย ปรเมศวร์ ลีลานราภรณ์
133.0133นางสาว อัชณา ศีลเภสัชกุลX
134.0134นางสาว วิลาวัลย์ วิเชียรภักดีX
135.0135นาย ชวนินทร์ หงรัตนากรX
136.0136นาย ภิญโญ ทองประสีX
137.0137นาย วีระพล เมืองดูลย์X
138.0138นาง ศุภมาส ศีติสารX
139.0139นางสาว กุลธิดา มูลพงษ์X
140.0140นางสาว เจนจิรา ศรีสุขX
141.0141นาย มนต์ชัย เภากล่อม
142.0142นางสาว อรณิชชา เกิดราภีX
143.0143นาย สมชาย พิทักษ์ดวงกมลX
144.0144นาย นววิทย์ วงศ์ขำสุขX
145.0145นาย กฤษดา เปรมปราชญ์X
146.0146นางสาว ขวัญจิรา แก่นบุตร
147.0147นาย พัฒนพงษ์ บุณยพุทธิX
148.0148นางสาว กิติพร คุณทรัพย์X
149.0149นางสาว ศุภรัตน์ เพชรสิทธิ์ขาดสอบ
150.0150นาย เชิดชัย กันยะX
151.0151นาย อนุพงศ์ ยศมูล
152.0152นาย ชุมพล ธุระวรX
153.0153นาย สาโรจน์ ศรีมารัตน์X
154.0154นาย ชูศักดิ์ ศรีสุวรรณX
155.0155นาย สุรเชษฐ์ รูปทองขาดสอบ
156.0156นาย วิทยา เจนจิวัฒนกุลX
157.0157นางสาว ศิริการณ์ ไชยสมิงขาดสอบ
158.0158นางสาว ณัฏฐณิชา สีเหนี่ยงX
159.0159นางสาว สุรัตดา ทองประกอบX
160.0160นางสาว เพชรรัตน์ ลิมป์อนันตชัยX
161.0161นาย ประเสริฐ เทศน์สาลีX
162.0162นางสาว สุรีพร แย้มกลีบX
163.0163นาย ชิษณุพงศ์ รัตน์ภัทราวรินX
164.0164นาย ยุคล เก่งธัญกิจX
165.0165นางสาว ปนัดดา นพบุญชลธีX
166.0166นางสาว ขวัญแก้ว ประกอบทรัพย์X
167.0167นางสาว วันวิสาข์ เหมะรักษ์X
168.0168นางสาว ยอดประภา หลอดทองหลางX
169.0169นางสาว กนกพร ตูวิเชียรX
170.0170นาง ศรัญญา เชาวน์เลิศเสรีX
171.0171นางสาว ศิริวรรณ ศิลป์ประกอบX
172.0172นาย ชัยวัฒน์ เจริญพรสวัสดิ์X
173.0173นาง คงคา ลิ้มพุทธานุภาพX
174.0174นาย วงศกร นิ่มเสมอX
175.0175นาย เสน่ห์ พิมพิลาX
176.0176นางสาว ธนัชพร เหรียญทองX
177.0177นาง นนทชา เทียนไชยX
178.0178นาย จตุพัฒน์ ดอนเสX
179.0179นาย ธีระชัย ฐานิตสรณ์ขาดสอบ
180.0180นาย ณัฐกฤษ ธนาอภิวงศ์
181.0181นาย วิสุทธิ์ รุจิวิพัฒน์X
182.0182นาย กิตติภัค อำนวยพรกุลกิจX
183.0183นาย ประวิทย์ สุนทรตุนX
184.0184นาย ณรงค์ศักดิ์ ยันตกิจX
185.0185นาย ศิษฎ์ วะชังเงินX
186.0186นางสาว วิภาสิริ วณิชปัญจพลX
187.0187นางสาว ดลฤดี ศรีสว่างวงศ์X
188.0188นางสาว กมลทิพย์ อาระวิลX
189.0189นางสาว ธมลวรรณ ณ ถลางX
190.0190นางสาว จุฑารัตน์ ชัยกิจX
191.0191นางสาว วรรณษา น้ำหอมX
192.0192นางสาว มณีรัตน์ เติมทรัพย์สารX
193.0193นาย ปรัชญา ราชลำX
194.0194นางสาว ทิพร สิทธิกรม ปีแยร์X
195.0195นาง สมพร ลิสันเทียะX
196.0196นางสาว ปริญญา อิงคนินันท์X
197.0197นาย ประภาส รักปัญญาX
198.0198นาย มนตรี สังขวิศิษฏ์
199.0199นาย นาวี บัวทอง
200.0200นาย วีรภัช เรืองเดชX
201.0201นางสาว วัชรินทร์ มุขดาX
202.0203นางสาว ชัญญานุช จึงสถาปัตย์ชัยX
203.0204นางสาว ศิริพร แก้วถาวรX
204.0205นาย ทรงพล สุขประเสริฐX
205.0206นางสาว หนูแนน พิมภาวัดX
206.0207นางสาว นุชรี ลอยประโคนX
207.0208นางสาว กมลรัตน์ เหล่าบุญมี
208.0209นางสาว ประวีณา โพธิ์แสวงขาดสอบ
209.0210นาย ก่อเกียรติ รัตโนภาสX
210.0211นาย ฉัตรชัย แสงสว่างขาดสอบ
211.0212นาย วิชัย เชื้อนาคX
212.0213นางสาว ณิชชา รัตนสิริเวชX
213.0214นาย ไพฑูลย์ สองพลX
214.0215นาย ศุภโชค ธีระกิจมานันทชัยX
215.0216นาย ธีรยุทธ อินทศรX
216.0217นาย ทีฆภัทร เสนสอนX
217.0218นาย สุวิจักขณ์ สัภยาหงษ์สกุลX
218.0219นาย ชาติชาย เกตุสุภะX
219.0220นาย จตุพงศ์ ปวงใจX
220.0221นางสาว ราตรี อุ่มรูปงามX
221.0222นาย จรินทร์ บุตรธิเดชX
222.0223นางสาว ณัฐพร เกษมกิตติ์ขาดสอบ
223.0224นางสาว กรกช ไตรทองอยู่ขาดสอบ
224.0225นางสาว ปณิชา ฉิมฉายขาดสอบ
225.0226นางสาว วรมนต์ รุ่งธนเกียรติ
226.0227นาย ภานุพงศ์ ลุนากันX
227.0228นางสาว รวงทอง พันโกฎิ
228.0229นางสาว ศิรินาฎ เซียววัฒนกุลX
229.0230นางสาว ธิตามร กรมจรรยา
230.0231นางสาว พิชญ์สินี ลีลาเสถียรX
231.0232นางสาว ชมัยภัค ม่วงทิมX
232.0233นาง ศิริมา สมอพันธ์
233.0234นางสาว กมลพร สมานสินธุ์X
234.0235นางสาว นลิน สุรชาติธำรงรัตน์X
235.0236นางสาว จิตติมา ลียายุวัฒนานนท์ขาดสอบ
236.0237นางสาว ชลธิชา เมธาอธิวัฒน์ขาดสอบ
237.0238นางสาว พิมพ์นิภา คำมีศิลป์ขาดสอบ
238.0239นางสาว อรณิชา เกลียวปิยะX
239.0240นางสาว วรนารถ ต่อเทียนชัย
240.0241นางสาว ชญานิศา ก่อประดิษฐ์X
241.0242นางสาว รัศมี วันตานาม
242.0243นางสาว ณัฐพร จันตาX
243.0244นางสาว สาริณี ขำท่าไม้X
244.0245นางสาว ปรีชญา พงศ์ภัสสรX
245.0246นาย อรรถพร จิตรบุตร์X
246.0247นาย สุธนา พรเสริมลักษณ์
247.0248นาง วรรณภา สีตองอ่อนX
248.0249นาย ไพโรจน์ ชูเรณู
249.0250นาย รณกร เดชวงศ์ภากรX
250.0251นาย วิทยา จงสุตกวีวงศ์ขาดสอบ
251.0252นาย ธัชพล อรุณรักถาวรX
252.0253นางสาว อำพร เหมนิมัดX
253.0254นางสาว สุธาภรณ์ ขอศานติวิชัยX
254.0255นางสาว ปุณณดา ธีระราษฏร์X
255.0256นางสาว รัตนาภรณ์ โรจนพาณิชย์กุลขาดสอบ
256.0257นาย ฟารุค หลีเยาว์ขาดสอบ
257.0258นาย จักรพล ศรีศุภรX
258.0259นางสาว จุฑมาส พลับพลา
259.0260นางสาว โชติรส สุริยไพฑูรย์ขาดสอบ
260.0261นางสาว รัชฎาภรณ์ จอกน้อย
261.0262นาย กรกฎ รักวงศ์ภัทรขาดสอบ
ไฟล์เอกสาร : เอกสารแนบ