Asean Economics Community
IUU Fishing
บุคคลทั่วไป / ส่วนราชการ / นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ
พิกัดศุลกากร
ราคาศุลกากร
การใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรีและ WTO
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
สถิตินำเข้า-ส่งออก
บริการอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร  > คลังสินค้าทัณฑ์บน ดูทั้งหมด

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน


คลังสินค้าทัณฑ์บน คือ คลังสินค้าซึ่งใช้เป็นที่ตรวจของและเก็บรักษาของที่นำเข้าโดยให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้
ส่งออกให้ได้รับการงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเหมือนเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสม หรือประกอบเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469


คลังสินค้าทัณฑ์บนมี 8 ประเภท


1. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
2. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
3. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)
4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
5. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
6. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
7. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร
8. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร

 

 

หน่วยงานให้บริการ


- ฝ่ายจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
โทรศัพท์: 0-2667-6533 หรือ 0-2667-7399
- ฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน  สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
โทรศัพท์: 0-2667-4571

 

 

เปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยคลังสินค้าทัณฑ์บน


หัวข้อ คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร คลังเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร

สิทธิประโยชน์

ยกเว้นอากรแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อการเก็บรักษา การบรรจุ หรือแบ่งบรรจุ การกระจายสินค้า หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร อันจะเป็นการสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกเว้นอากรเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต ผสมประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งวัตถุดิบกลับออกไป ในสภาพเดิมที่นำเข้า

ยกเว้นอากรขาเข้าและออกแก่น้ำมันที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อเก็บใน คสน.โดยต้องส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ยกเว้นอากร แก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือของที่นำเข้ามาโดย ได้รับสิทธิในการขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศ ซึ่งไม่มีค่าอากร ที่นำเข้ามาเก็บ เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และ/หรือจำหน่ายใน คสท.

ยกเว้นอากรขาเข้าและออกแก่ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุสำหรับซ่อมหรือสร้างเรือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ขนาดตั้งแต่ 15 ตันกรอสขึ้นไป

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรได้รับสิทธิยกเว้นอากรสำหรับของ ดังนี้

1.ของที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อเพื่อใช้เองเป็นการส่วนตัวหรือใช้ในวิชาชีพราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท

2.บุหรี่ปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน หรือซิการ์หรือยาเส้นปริมาณไม่เกินอย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไม่เกินสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องมีปริมาณไม่เกินสองร้อยมวน

3.สุราปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร

4.ของใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการย้ายภูมิลำเนาซื้อราคารวมกันไม่เกินห้าหมื่นบาท

ยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมที่นำเข้า หรือในสภาพอื่นตามมาตรา 88 วรรค 2 และวรรค3

ยกเว้นอากรขาเข้าแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือของอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร

อำนาจการอนุมัติจัดตั้งของอธิบดีกรมศุลกากร

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469

มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 ทวิ (1) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 และ มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

ระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน

2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร

2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร

6 เดือน นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

1. กรณีของนำเข้า -เท่าที่กำหนดเวลา ที่จัดแสดงเท่านั้น โดยต้องนำของดังกล่าว ออกจากคลังฯ ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นสุดการแสดง

2.กรณีเป็นลิตภัณฑ์ ที่มีเงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นอากร 1 ปี นับแต่วันนำเข้าคลังฯ

3 ปี นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

2 ปี นับแต่วันนำของเข้าไปในร้านค้าปลอดอากร

2 ปี นับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร

2 ปี นับแต่วันนำเข้าไปในคลังฯ

 

 

 

ไฟล์เอกสาร : เอกสารแนบ