Asean Economics Community
บุคคลทั่วไป / ส่วนราชการ / นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ
พิกัดศุลกากร
ราคาศุลกากร
การใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรีและ WTO
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
สถิตินำเข้า-ส่งออก
บริการอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร  > คลังสินค้าทัณฑ์บน ดูทั้งหมด

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แห่งกฎหมายศุลกากร พ.. 2469 โดยงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าจะส่งออกในสภาพเดิมเหมือนและที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิต ผสมหรือประกอบ เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คลังสินค้าทัณฑ์บนที่กรมศุลกากรประกาศกำหนดให้มีการจัดตั้งเพื่อขอรับสิทธิ ประโยชน์ด้านภาษีอากรมี 7 ประเภท ดังนี้

1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

2. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

3. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

4. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.)

5. คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)

6. คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ

7. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายหลักเกณฑ์ ส่วนคลังสินค้าทัณฑ์บน สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โทร. 0-2667-7049, 0-2667-7399, 0-2667-7876 โทรสาร.0-2667-7334, 0-2672-8121 

 

เปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยคลังสินค้าทัณฑ์บน


หัวข้อ

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

สิทธิประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยก เว้นอากรเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต ผสมประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งวัตถุดิบกลับออกไป ในสภาพเดิมที่นำเข้า

 

 

 

 

 

ยก เว้นอากรแก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อการเก็บรักษา การบรรจุ หรือแบ่งบรรจุ การกระจายสินค้า หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นสมควร อันจะเป็นการสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

ยกเว้นอากร แก่ของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือของที่นำเข้ามาโดย ได้รับสิทธิในการขอคืนอากร ตามมาตรา 19 ทวิ ของที่ได้รับการยกเว้นอากร ตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่น หรือของในประเทศ ซึ่งไม่มีค่าอากร ที่นำเข้ามาเก็บ เพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และ/หรือจำหน่ายใน คสท.

ยกเว้นอากรสำหรับของ ที่นำเข้ามาแสดง และขายของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร โดยปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

อำนาจการอนุมัติจัดตั้งของ อธิบดีกรมศุลกากร

มาตรา 8 ทวิ (2) แห่ง พ... ศุลกากร พ.. 2469

 

 

มาตรา 8 แห่ง พ... ศุลกากร พ..2469

 

 

มาตรา 8 แห่ง พ... ศุลกากร พ.. 2469

 

 

มาตรา 8 ทวิ (1) แห่ง พ...ศุลกากร พ..2469

 

 

ระยะเวลาในการเก็บของ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

 

 

 

 

2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามาในราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

1. กรณีของนำเข้า - เท่าที่กำหนดเวลา ที่จัดแสดงเท่านั้น โดยต้องนำของดังกล่าว ออกจากคลังฯ ภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นสุดการแสดง
2. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเงื่อนไขในการได้รับการยกเว้นอากร 1 ปี นับแต่วันนำเข้าคลังฯ

2 ปี นับแต่วันนำของเข้ามา ในราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์เอกสาร : เอกสารแนบ