Asean Economics Community
บุคคลทั่วไป / นักท่องเที่ยว / ส่วนราชการ
ผู้ประกอบการ
พิกัดศุลกากร
ราคาศุลกากร
การใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
สิทธิพิเศษทางศุลกากร
กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
สถิตินำเข้า-ส่งออก
บริการอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือและแบบฟอร์ม
พิกัดศุลกากร  > พิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ (HS2012) ดูทั้งหมด

รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2555
พิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ (HS2012)(ปรับปรุงวันที่ 20 มกราคม 2555)
ไฟล์เอกสาร : เอกสารแนบ