Asean Economics Community
บุคคลทั่วไป / นักท่องเที่ยว / ส่วนราชการ
ผู้ประกอบการ
พิกัดศุลกากร
ราคาศุลกากร
การใช้สิทธิ์เขตการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
สิทธิพิเศษทางศุลกากร
กฎหมาย/ประกาศกรมศุลกากร
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
สถิตินำเข้า-ส่งออก
บริการอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือและแบบฟอร์ม
พิกัดศุลกากร  > ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร ดูทั้งหมด

ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร
http://igtf.customs.go.th
ไฟล์เอกสาร : เอกสารแนบ