What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)1,050
2 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)26 มิถุนายน 25623,820
3 ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือองค์การ สถานสาธารณกุศล ขอรับโอนครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการหรือใช้งาน23 สิงหาคม 2562811
4 รับสมัครหลักสูตรต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1/256325 พฤศจิกายน 25621,110
5 กรมศุลกากรจัดงานครบรอบสถาปนา 141 ปี3 กรกฎาคม 255898
6 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จับกุมการลักลอบงาช้างจากทวีปแอฟริกา 6 กรกฎาคม 2558154
7 ประกาศกรมศุลกากร : การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้9 กรกฎาคม 2558363
8 การแถลงข่าวเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ24 กรกฎาคม 2558201
9 กรมศุลกากรปรับวงเงินของส่วนตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท14 กรกฎาคม 2558159
10 กรมศุลกากรจับมือธนาคารพาณิชย์เพิ่มช่องทางการชำระค่าภาษีอากรปากระวาง ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) 25 กรกฎาคม 2558217
11 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ3 สิงหาคม 2558213
12 โครงการ “ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558” 28 กรกฎาคม 2558167
13 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบงาน e-Customs e-Licensing และระบบ ebXML Gateway ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 – 07.00 น. 7 สิงหาคม 2558180
14 งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 10 สิงหาคม 2558253
15 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร (สทส.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 – 07.00 น.11 สิงหาคม 2558253
16 ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม จะทำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่ 25-26 ส.ค.5813 สิงหาคม 2558398
17 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255813 สิงหาคม 2558312
18 กรมศุลกากรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 117 สิงหาคม 2558381
19 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว2 กันยายน 2558334
20 กรมศุลกากรจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ประจำปี 2558 กวาดรายได้เข้ารัฐกว่า 1,000 ล้านบาท3 กันยายน 2558339
21 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255818 สิงหาคม 2558323
22 ***ผลการขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกรมศุลกากร ทำรายได้ทะลุ 670 ล้านบาท28 สิงหาคม 2558453
23 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ7 กันยายน 2558311
24 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รวม ๓ ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผ10 กันยายน 2558360
25 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ครั้งที่ 2 ในรอบปีงบฯ 255821 สิงหาคม 2558350
26 กรมศุลกากรจับกุมชาวโบลิเวียลักลอบนำเข้าโคเคนเข้าประเทศ มูลค่ากว่า ๒๐.๘ ล้านบาท16 กันยายน 2558332
27 กรมศุลกากรเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ รับเส้นทาง R3A23 กันยายน 2558364
28 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว29 กันยายน 2558436
29 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์ของกลาง25 สิงหาคม 2558328
30 กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนทางการมาเลเซีย25 สิงหาคม 2558321
31 กรมศุลกากรรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ 2558 (เพิ่มเติม)14 ตุลาคม 2558346
32 กรมศุลกากรเดินหน้าประชุมหารือกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU FISHING)31 ตุลาคม 2558393
33 ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง3 พฤศจิกายน 2558358
34 ***สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway (Production) เพื่อทำการทดสอบระบบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 04.00 - 07.00 น. รวม 3 ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผู้ให้บร6 ตุลาคม 2558420
35 กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร จัดโครงการ "จริยธรรสัญจร"2 พฤศจิกายน 2558329
36 ศุลกากรจับกุมชาวรัสเซีย ลักลอบนำเข้าโคเคน มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท16 พฤศจิกายน 2558384
37 นายมงคล เกียรติทวีมั่นคง นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 17 พฤศจิกายน 2558514
38 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดราคาศุลกากร (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์19 พฤศจิกายน 2558654
39 กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.255920 พฤศจิกายน 2558459
40 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลักลอบหนีภาษีศุลกากร มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท23 พฤศจิกายน 2558567
41 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคเคน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,600 กรัม มูลค่าประมาณ 10.4 ล้านบาท23 พฤศจิกายน 2558513
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)25 พฤศจิกายน 2558424
43 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ 2558 (เพิ่มเติม)16 ธันวาคม 2558438
44 กรมศุลกากรจับกุมน้ำมันดิบ (Condensate) จำนวน 88,000 ลิตร มูลค่ารวม 10 ล้านบาท 10 พฤศจิกายน 2558362
45 กรมศุลกากร และกรมประมง ร่วมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing)13 พฤศจิกายน 2558453
46 ศุลกากรจับกุมงาช้าง และเกล็ดลิ่น มูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท15 ธันวาคม 2558535
47 พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน16 ธันวาคม 2558817
48 ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัคร (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU15 มกราคม 2559734
49 กรมศุลกากรเปิดตัว Mobile Application “Anti IUU Fishing” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) 20 มกราคม 2559813
50 ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU22 มกราคม 2559710
51 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.255925 มกราคม 2559794
52 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกเนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 255927 มกราคม 2559911
53 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกเนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 255927 มกราคม 2559866
54 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ23 กุมภาพันธ์ 2559832
55 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร26 กุมภาพันธ์ 2559805
56 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าภายใน26 กุมภาพันธ์ 25591,134
57 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย26 กุมภาพันธ์ 2559866
58 กรมศุลกากรจับกุมสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด ประเภท บารากู่ คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (Viagra) ยาลดความอ้วน (Sibutramine) เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า พระพุทธรูปและศิลปวัตถุ และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท3 มีนาคม 25591,032
59 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจฯ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้าง18 ธันวาคม 2558429
60 *******สวัสดีปีใหม่ 2559*******25 ธันวาคม 2558585
61 กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ จำนวน 1,000,000 ซอง (20 ล้านมวน) มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท25 ธันวาคม 2558532
62 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล29 ธันวาคม 2558514
63 พิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่านระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์30 ธันวาคม 2558564
64 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25597 มกราคม 2559753
65 กรมศุลกากร จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ สุรา กระเทียม เครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว และเนื้อโคกระบือ รวมมูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท 11 มกราคม 2559778
66 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ13 มกราคม 2559746
67 การประชุมเผยแพร่ “ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ปี 2559 ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก”18 กุมภาพันธ์ 2559881
68 กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า26 กุมภาพันธ์ 2559918
69 กรมศุลกากรจับกุมกระบวนการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเล จำนวนกว่า 5 ล้านมวน มูลค่ารวมภาษีอากรทั้งสิ้นกว่า 88 ล้านบาท21 มีนาคม 2559893
70 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท 5 เมษายน 25591,008
71 พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System) 7 เมษายน 25591,382
72 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท26 เมษายน 25591,071
73 กรมศุลกากรจับมือภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาครัฐ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานด้านศุลกากรให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง4 พฤษภาคม 25591,054
74 เอกสารประกอบการสัมมนาซักซ้อม ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร10 พฤษภาคม 25591,233
75 กรมศุลกากรจับกุมชายชาวอียิปต์ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน จำนวน ๒๙๓ ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๕,๐๗๐ กรัม มูลค่ากว่า ๑๕ ล้านบาท 18 พฤษภาคม 25591,135
76 >>>>>วิสัยทัศน์<<<<<<9 มีนาคม 2559846
77 ระบบเครือข่ายหลักของกรมศุลกากรขัดข้อง‏21 มีนาคม 2559900
78 รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ในการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์4 เมษายน 2559945
79 เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 255926 เมษายน 2559919
80 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 14)24 พฤษภาคม 25591,743
81 กรมศุลกากรจับกุมสินค้านำเข้าประเภทส้ม สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท24 พฤษภาคม 25591,203
82 การเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบบูรณาการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ9 มิถุนายน 25591,456
83 กรมศุลกากรเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร11 มีนาคม 2559958
84 จำหน่ายหนังสือประกาศกระทรวงการคลังฯ มาตรา 12 ปรับปรุงถึงพฤษภาคม 255916 มิถุนายน 25591,240
85 พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค20 มิถุนายน 25591,781
86 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3-5 นาที27 มิถุนายน 25591,140
87 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวเวียดนาม ลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3.2 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท27 พฤษภาคม 255754
88 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคารสโมสรศุลกากร ชั้น 22 มิถุนายน 255755
89 การตอบแบบสำรวจแก่ผู้ประกอบการ3 มิถุนายน 255753
90 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 600 กรัม มูลค่าประมาณ 2.1 ล้านบาท4 มิถุนายน 255764
91 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช แจ้งดับไฟ!! ในวันที่ 20 มิ.ย.57 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.18 มิถุนายน 2557344
92 กรมศุลกากรจัดสัมมนาศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)7 กรกฎาคม 25591,156
93 Customs-Business Conference8 กรกฎาคม 25591,165
94 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2557 และประกาศที่ 2/255716 พฤษภาคม 2557126
95 กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,370 กรัม มูลค่าประมาณ 8.3 ล้านบาท19 พฤษภาคม 255791
96 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวอินเดีย ลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1,620 กรัม มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท26 พฤษภาคม 255753
97 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมมูลค่ากว่า 21.6 ล้านบาท9 มิถุนายน 255794
98 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่4318 มิถุนายน 2557113
99 กรมศุลกากรขอเชิญชมนิทรรศการ “140 ปี ศุลกากรไทย โปร่งใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานสากล” และเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก 1-3 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.18 มิถุนายน 2557121
100 กรมศุลกากรเดินหน้าขับเคลื่อน "National Single Window รองรับ AEC"10 มิถุนายน 255769
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,351 จำนวน 14 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร