พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา
 1. ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล จะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นดังนี้
  1. ต้องนำเข้าหรือส่งออกในนามของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากรและมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
  2. มีหลักฐานของผู้บริจาคเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความจำนงมอบให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลนั้น เพื่อนำของดังกล่าวไปบริจาคแก่ประชาชนต่อไปโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใดๆ ทั้งนี้ ผู้บริจาคต้องแสดงความจำนงในหลักฐานดังกล่าวไว้ก่อนวันที่นำของเข้ามาหรือส่งออกไป
  3. ถ้าบริจาคผ่านส่วนราชการ ส่วนราชการนั้นต้องมีหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ถ้าบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล องค์การสาธารณกุศลนั้นต้องนำของไปช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสาธารณกุศล ในกรณีที่มีสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคแรกได้ตามที่เห็นสมควร
 2. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล จะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นดังนี้
  1. ต้องนำเข้าในนามของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตาม มาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข)แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
  2. เป็นของที่นำไปใช้ตามหน้าที่ของส่วนราชการ หรือนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขององค์การสาธารณกุศล
  3. มีหลักฐานของผู้ให้ เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่าได้ให้ของแก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใดๆ ทั้งนี้ ผู้ให้ต้องแสดงความจำนงในหลักฐานดังกล่าวไว้ก่อนวันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร
 3. ของตามข้อ 1.หรือข้อ 2. ต้องไม่เป็นของที่จัดซื้อโดยใช้เงินของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลหรือเงินที่มีผู้มอบให้
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 16:21:47
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 (สพศ.2) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5854 หรือ 5859
อีเมล์ : 80120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร