พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการขอยกเว้นอากรตามประเภท 11
ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ต้องยื่นหนังสือขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอยกเว้นอากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. หนังสือขอยกเว้นอากร อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  1. หน่วยงาน ที่ขอยกเว้นอากร
  2. บุคคล หรือ หน่วยงาน ที่เป็นผู้บริจาคหรือมอบให้
  3. วัตถุประสงค์ในการนำของไปใช้ประโยชน์
  4. ท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน หรือ ที่ ที่นำของเข้ามา
  5. ช่วงเวลาที่นำของเข้ามา (โดยประมาณ)
  6. ชื่อของ รายละเอียดของ จำนวนของ มูลค่าและสกุลเงิน ของของ
  7. ลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ของผู้ลงนาม
 2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการขอยกเว้นอากร มีดังต่อไปนี้
  1. หลักฐานแสดงความจำนงบริจาคหรือมอบให้ เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นต้นฉบับ ซึ่งแสดงว่าเป็นการบริจาคหรือการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใดๆ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย
  2. หนังสือตอบรับการบริจาคหรือการให้
  3. เอกสารสำแดงมูลค่าของของ เช่น Invoice หรือ Proforma Invoice เป็นต้น
  4. เอกสารใบตราส่งสินค้า ในกรณีที่มี เช่น Bill of Lading หรือ Air Waybillเป็นต้น
  5. เอกสารอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณายกเว้นอากร ในกรณีที่มี เช่น ภาพถ่ายของของ คุณลักษณะเฉพาะของของ ตราสาารมอบอำนาจหรือมอบหมายให้ลงนาม เป็นต้น
  6. ตราสารการจัดตั้งองค์การหรือสถานสาธารณกุศล และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (เฉพาะกรณีผู้ยื่นขอยกเว้นอากรเป็นองค์กา่รหรือสถานสาธารณกุศล)
  กรณีเอกสารหรือหลักฐานเป็นสำเนาจะต้องลงลายมือชื่อ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เพื่อรับรองสำเนาด้วย
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 16:17:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 (สพศ.2) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5854 หรือ 5859
อีเมล์ : 80120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร