ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

เนื้อหาบนหน้าหลัก

ของใช้ส่วนตัวผู้โดยสาร

ของใช้ส่วนตัวผู้โดยสาร หมายถึง ของอันเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้เดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร นำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปพร้อมกับตน หรือส่งเข้ามาก่อนหรือส่งตามเข้ามาภายหลังที่ผู้เดินทางเข้ามาถึงภายในระยะเวลากำหนดไม่ว่าของนั้นจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้านเรือนก็ตาม

แต่ไม่รวมถึงของซึ่งบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรสั่งเข้ามาใช้เอง หรือของที่ส่งจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาให้กันเป็นของฝากของขวัญ


ของใช้ในบ้านเรือน

ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร โดยของนั้นต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว ไม่มีลักษณะทางการค้า

ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอเทป เครื่องซักผ้า โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน และตู้ เป็นต้น

 ทั้งนี้ รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน เสบียง เครื่องดนตรี เครื่องกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ไม่ได้รับการยกเว้นอากร


ข้อแนะนำการตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากร

(ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว)

  1. บุคคลซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตัว ภาค 4 ประเภทที่ 5 และของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ภาค 4 ประเภทที่ 6 ได้แก่ คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการย้ายภูมิลำเนา
  2. ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วตามประเภทที่ 5 และประเภทที่ 6 จะต้องนำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง
  3. ระยะเวลาพำนักน้อยกว่า 1 ปี จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรเฉพาะของใช้ส่วนตัว ภาค 4 ประเภทที่ 5
  4. คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไปทำงาน หรือดำรงตำแหน่งในต่างประเทศหรือดูงานในต่างประเทศต้องอยู่ประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร หรือเสร็จสิ้นการดูงานก่อนกำหนด
  5. เป็นการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นสำหรับผู้นำของเข้าที่ประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร ทั้งนี้ เงื่อนไขและระเบียบการยกเว้นอากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบศุลกากร

หมายเหตุ

ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่ยกเว้นอากรหรือไม่ได้รับยกเว้นอากร ในบางกรณีของดังกล่าวอาจจะต้องอยู่ภายใต้ตามกฎหมายควบคุมการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและส่งออกนั้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 *ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองนี้ใช้สำหรับการนำเข้าทางคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวนภาษีอากรเบื้องต้น โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.thข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร