2562
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-10-2562 13:59:27 51
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-10-2562 14:03:06 48
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-10-2562 10:19:48 40
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 04-10-2562 16:47:24 50
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 04-10-2562 09:59:09 51
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-10-2562 16:58:56 48
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 08-10-2562 11:53:55 32
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 07-10-2562 13:50:58 35
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-10-2562 09:28:07 36
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-10-2562 15:05:24 57
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 09-10-2562 16:28:21 30
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-10-2562 12:56:51 64
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-10-2562 16:22:52 50
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-10-2562 15:40:03 49
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-10-2562 17:40:09 50
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 - -
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-10-2562 13:55:00 84
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 07-10-2562 14:35:36 36
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 08-10-2562 11:41:13 31
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-10-2562 16:51:49 38
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 09-10-2562 13:46:55 31
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-10-2562 11:54:14 62
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-10-2562 12:11:12 62
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-10-2562 19:35:49 58
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 07-10-2562 09:40:21 41
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-10-2562 16:02:54 51
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-10-2562 14:04:31 49
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-10-2562 13:58:19 57
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-10-2562 13:27:22 34
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 02-10-2562 15:31:22 61
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-10-2562 15:10:47 48
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-10-2562 13:28:49 51
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-10-2562 15:10:33 53
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-10-2562 12:18:59 62
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-10-2562 10:21:37 52
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-10-2562 09:42:16 68
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-10-2562 09:10:47 49
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 03-10-2562 16:29:14 57
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-10-2562 15:48:50 52
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-10-2562 15:25:36 85
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-10-2562 19:16:11 39
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-10-2562 10:26:23 56
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 03-10-2562 09:37:53 55
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-10-2562 08:25:24 57
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-10-2562 15:43:54 38
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-10-2562 13:56:55 52
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-10-2562 11:17:00 53
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 - -
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-10-2562 13:32:30 34
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 04-10-2562 11:53:29 53
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 03-10-2562 16:00:07 96
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-10-2562 15:26:21 52
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-10-2562 13:43:55 70
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-10-2562 17:41:02 53
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 07-10-2562 13:48:05 39
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-10-2562 10:38:28 57
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-10-2562 15:50:25 50
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-10-2562 16:19:35 54
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-10-2562 15:53:11 78
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-10-2562 10:15:49 36
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-10-2562 14:42:52 50
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 07-10-2562 14:40:01 36
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 02-10-2562 13:32:10 59
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-10-2562 16:46:43 54
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 04-10-2562 16:15:50 51
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-10-2562 16:35:23 34
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 09-10-2562 12:28:20 31
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-10-2562 15:08:44 58
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-10-2562 14:02:52 34
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 08-10-2562 08:47:21 34
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-10-2562 16:07:59 33
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-10-2562 14:13:43 34
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 01-10-2562 14:26:04 65