9 1
 
:

: 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
: 80000100@customs.go.th