แบบฟอร์มทั่วไป


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Servicee Counter) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 02-01-2562 13:58:14
2 แบบฟอร์มสำหรับตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ประมวลฯ บทที่ 4 ส่วนที่ 4 หมวด 9 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 10-05-2561 14:44:55
3 แบบฟอร์มสำหรับผู้นำของเข้า ผุ้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ประมวลฯ บทที่ 3 ส่วนที่ 4 หมวด 9 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 10-05-2561 14:45:16
4 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน ATIGA แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 9 02 08 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 04-05-2561 13:24:58
5 แบบสำแดงเงินตราไทย หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:00
6 คำขอหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) แบบแนบท้ายประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ข้อ 9 02 11 01 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:39
7 แบบคำร้องขอรับอนุญาตเป็นหน่วยงานรับถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากร หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:23
8 คำร้องขอให้กักสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:06
9 คำร้องขอให้กักเพื่อตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:52
10 กศก.18-1แบบแสดงความประสงค์ขอตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:36
11 สัญญาค้ำประกัน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 04 (2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:28:00
12 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:39
13 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:27
14 ใบขออนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสาหรับใช้ในเรือ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:14
15 หนังสือแจ้งรายการของที่จะปันส่วน ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:53
16 ใบขนสินค้าขาออกพิเศษ สำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 16 (5.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:36
17 สัญญาประกันเรือของกลางไปเก็บรักษาเอง ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:37
18 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:21
19 รูปแบบบัตรประจำตัวพนักงานศุลกากรแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 7 01 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:20
20 แบบหนังสือเรื่องส่งคืนหน่วยงานท่าที่ ที่นำเข้าตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:19:40
21 รายงานจับของลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากรหรือการห้ามการกำกัด (แบบที่ 149) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 20 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:56
22 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:18:13
23 แบบแจ้งรายการเงินตราไทย หรือเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 28-02-2560 11:17:59
24 รายงานของคงเหลือประจำปี ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:28
25 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:47
26 รายงานเกี่ยวกับของกลางที่จับกุม (กศก.35) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 07 08 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:25
27 แบบหนังสือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 (1.2.2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:12
28 แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.170) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 13:23:49
29 ใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างคุ้มได้ทั่วไป (เรื่องใบอนุญาตปล่อยสินค้า) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:44:37
30 รายงานการจำหน่ายของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:34
31 แบบรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:26
32 หนังสือรับรองการยกเว้นค่าธรรมเนียมประภาคาร (สำหรับเรือค้าชายฝั่ง) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:43:32
33 รายงานการจับกุมของพนักงานศุลกากร (แบบที่ 306) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:48
34 แบบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 03 (1) หน้า 11 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:01
35 ใบสรุปยอดเงินภาษีอากรขาเข้า แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:42:54
36 ผนึกศุลกากรแบบ กศก. 461 ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 13 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:35
37 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:15:45
38 ใบปล่อยสินค้าอย่างธรรมดา (ใบแนบ 11 แบบที่ 376) (การบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเรือค้าชายฝั่ง) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:29:38
39 ใบสั่งจ่ายของกลางปันส่วนของร้านค้าทุนกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:13
40 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:05:56
41 ใบกำกับสินค้า(แบบที่ 449) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:25:56
42 ใบทักท้วงของส่วนตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (แบบที่ 154, กศก.17) ตามประมวลฯ ข้อ 7 03 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:43
43 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:08
44 ใบกำกับการขนย้ายสินค้า แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:22:00
45 ใบแจ้งความนำจับ (แบบที่ 306 ก.) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 01 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:01
46 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:14
47 แบบแสดงรายละเอียดการคำนวณภาษีสุรานำเข้า แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:20:59
48 แบบหมายค้น (ระหว่างสอบสวน) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:15
49 แบบคำขอส่งของออกไปผลิต ผสม ประกอบ ฯ ณ ต่างประเทศ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 03 (2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:02:17
50 แบบแสดงรายการนำเข้า-ส่งออก อัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:16:16
51 รายละเอียดของคงเหลือที่ขอขยายระยะเวลาการเก็บในเขตปลอดอากร_เขตประกอบการเสรี แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 04 03 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:41
52 แบบหนังสือเรียก ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 14 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:03
53 แบบคาร้องขอผ่อนผันใบสุทธิสาหรับนำกลับ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 02 และข้อ 9 02 01 03 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:22
54 แบบแสดงรายการจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประทับ ออกจากเขตคลัง(แนบท้ายคำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 16/2556) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:15:33
55 รายละเอียดของคงเหลือที่ขอขยายระยะเวลาการเก็บในเขตประกอบการเสรี แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 04 05 03 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:30
56 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อนของสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาคด่านศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:49
57 แบบขออนุมัติแก้ไขหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ข ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 (4.1) แบบ ข หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:45
58 แบบสำแดงเงินตราไทย แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:14:18
59 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 06 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:56:21
60 รายงานการนำเข้าส่งออกในเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:19
61 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อน ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:35
62 แบบขออนุมัติหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ก ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 ข้อ (3.1) (แบบ ก) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:53
63 แบบรับรองตนเองเกี่ยวกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าฯ(เฉพาะกรณีการนำเข้าสัตว์น้ำแช่แข็งแช่เย็นในลักษณะของกอง) แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:13:06
64 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.ICD) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 10 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:40
65 แบบคำขอโอนของระหว่างผู้ประกอบกิจการภายในเขตปลอดอากรเดียวกัน แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 03 01 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:03:07
66 แบบรายงานการจับกุมเบื้องต้น ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:24
67 บันทึกการอนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเรือ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:52:40
68 ขั้นตอนการลงทะเบียน การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:30:15
69 แบบฟอร์มใบขนสินค้าขาออก อาเซียน-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:11:14
70 ตัวอย่าง แบบเครื่องหมายแสดงการใช้รถ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 ประเภทที่ 3(ค) ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:26:41
71 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 12 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:23
72 แบบขออนุญาตย้ายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายลงเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 02 04 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:02:51
73 แบบรายงานการขออนุมัติ ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:12
74 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 17 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:48:32
75 แบบคำขอต่ออายุการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:52
76 แบบที่ 454 หนังสือขออนุญาตนำยานพาหนะส่วนและสิ่งต่างๆฯ ออกไปต่างประเทศ แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:05:18
77 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ สำหรับคอนเทนเนอร์ฯ ภาค 4 ประเภท 15 ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:26:26
78 สัญญาประกันและทัณฑ์บนโรงพักสินค้าที่มั่นคงท่าเรือรับอนุญาต แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 09 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:04
79 แบบขอเคลื่อนย้ายของจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายลงเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 06 14 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:02:12
80 แบบประเมินของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:47
81 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:43
82 แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:39
83 แบบแจ้งรายละเอียดการนำเข้าในคำขอทำอนุญาตใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:04:39
84 แบบฟอร์ม ภาค 4 ประเภท 8 (น้ำมันเชื้อเพลิง) ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:26:11
85 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังเสบียงทัณฑ์บน แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 08 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:52:55
86 คำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี แบบ กศก 22_1 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:59
87 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม (ยาเสพติดให้โทษ) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 03 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:33
88 แบบขอเคลื่อนย้ายของ จากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายลงเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 19/2559) เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:41:57
89 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (5.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:24
90 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ EDI การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:28
91 แบบคำร้องให้บริการเคาน์เตอร์บริการ แบบฟอร์ม ก่อน พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 > 16-11-2559 10:03:03
92 แบบคำร้องขอยกเว้นอากรภาค 4 ประเภท 16 องค์กรสาธารณกุศล ยกเว้นอากร ตามภาค 4 16-11-2559 11:25:44
93 สัญญาประกันและทัณฑ์บนคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 03 01 (1) หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:51:46
94 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 01 03 01 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:44
95 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 19 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:22
96 แบบที่ 6 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:58:12
97 หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนราคา เขตปลอดอากร 16-11-2559 12:41:35
98 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:06
99 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร 16-11-2559 13:29:16
100 แบบฟอร์มคำร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 17-05-2562 12:28:35
ผลลัพท์ทั้งหมด 329 จำนวน 4 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร