บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8,101 เข้าชมวันนี้
  • 159,642 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,067,467 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


แบบฟอร์มทั่วไป


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 แบบใบขนสินค้าขาออกพิเศษสำหรับการส่งกลับภาชนะที่อยู่ในอารักขาศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 22-10-2563 12:12:55
2 แบบใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสำหรับการนำภาชนะเข้ามาโดยไม่ประสงค์จะนำออกไปจากอารักขาของศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 22-10-2563 12:12:39
3 บบคำร้องขอนำภาชนะเข้ามาโดยไม่ประสงค์จะนำออกไปจากอารักขาของศุลกากรและส่งกลับภาชนะที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรตามประเภท ๑๙ ภาค ๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 22-10-2563 12:12:08
4 แบบขออนุมัติแก้ไขหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท ๑ ภาค ๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ สำหรับภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทกไม่ว่าจะทำด้วยวัตถุใด ๆ ก็ตาม ที่ส่งออก รวมทั้งที่ส่งกลับออกไป ซึ่งนำกลับเข้ามา ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 22-10-2563 12:11:32
5 แบบขออนุมัติหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท ๑ ภาค ๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ สำหรับภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทกไม่ว่าจะทำด้วยวัตถุใด ๆ ก็ตาม ที่ส่งออก รวมทั้งที่ส่งกลับออกไป ซึ่งนำกลับเข้ามา ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 22-10-2563 12:10:52
6 การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 03-01-2563 14:41:08
7 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/2561 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 03-01-2563 14:38:47
8 แบบฟอร์มสำหรับตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 02-12-2562 15:34:19
9 แบบฟอร์มสำหรับผู้นำของเข้า ผุ้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 02-12-2562 15:33:40
10 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 15-08-2562 11:44:21
11 แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดฯ อาเซียน ATIGA แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 9 02 08 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 04-05-2561 13:24:58
12 แบบสำแดงเงินตราไทย หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:00
13 คำขอหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า ของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate) แบบแนบท้ายประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ข้อ 9 02 11 01 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:55:39
14 แบบคำร้องขอรับอนุญาตเป็นหน่วยงานรับถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าของกรมศุลกากร หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:23
15 คำร้องขอให้กักสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:54:06
16 คำร้องขอให้กักเพื่อตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:52
17 กศก.18-1แบบแสดงความประสงค์ขอตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:53:36
18 สัญญาค้ำประกัน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 04 (2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:28:00
19 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:39
20 ใบสั่งจ่ายเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:27
21 ใบขออนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสาหรับใช้ในเรือ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:24:14
22 หนังสือแจ้งรายการของที่จะปันส่วน ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:53
23 ใบขนสินค้าขาออกพิเศษ สำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 16 (5.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:36
24 สัญญาประกันเรือของกลางไปเก็บรักษาเอง ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:37
25 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษสำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:23:21
26 รูปแบบบัตรประจำตัวพนักงานศุลกากรแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 7 01 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:20:20
27 แบบหนังสือเรื่องส่งคืนหน่วยงานท่าที่ ที่นำเข้าตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:19:40
28 รายงานจับของลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากรหรือการห้ามการกำกัด (แบบที่ 149) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 20 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:56
29 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:18:13
30 รายงานของคงเหลือประจำปี ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:28
31 แบบหนังสือแจ้งการคืนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:47
32 รายงานเกี่ยวกับของกลางที่จับกุม (กศก.35) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 07 08 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:25
33 แบบหนังสือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 04 (1.2.2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:17:12
34 รายงานการจำหน่ายของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:18:34
35 แบบรายงานการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยาน ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:26
36 รายงานการจับกุมของพนักงานศุลกากร (แบบที่ 306) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:48
37 แบบรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 01 02 03 (1) หน้า 11 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:16:01
38 ผนึกศุลกากรแบบ กศก. 461 ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 13 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:35
39 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:15:45
40 ใบสั่งจ่ายของกลางปันส่วนของร้านค้าทุนกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 06 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:17:13
41 แบบใบส่งเงินคืนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.4) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:05:56
42 คำขอฝากเก็บของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 29-05-2563 15:58:50
43 ใบทักท้วงของส่วนตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (แบบที่ 154, กศก.17) ตามประมวลฯ ข้อ 7 03 02 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:43
44 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:08
45 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:20:56
46 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:20:22
47 คำขอและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากรประเภทฐานซ่อมบำรุงอากาศยาน หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:26:38
48 ใบแจ้งความนำจับ (แบบที่ 306 ก.) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 01 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:19:01
49 แบบใบขอรับเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ตามประมวลฯข้อ 9 02 01 09 (2.2.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:14
50 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนคลังเสบียงทัณฑ์บน หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:18:44
51 คำขอและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:23:02
52 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:17:55
53 คำร้อง รายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขตปลอดอากร (กศก.122) หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 14-02-2563 15:09:34
54 แบบหมายค้น (ระหว่างสอบสวน) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:16:15
55 แบบคำขอส่งของออกไปผลิต ผสม ประกอบ ฯ ณ ต่างประเทศ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 03 (2) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:02:17
56 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:17:15
57 คำขอและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:17:28
58 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:15:37
59 คำขอและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตปลอดอากร และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 02-12-2562 10:17:04
60 แบบหนังสือเรียก ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 14 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-11-2562 08:45:44
61 แบบคาร้องขอผ่อนผันใบสุทธิสาหรับนำกลับ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 02 และข้อ 9 02 01 03 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 11:04:22
62 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:14:52
63 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:13:50
64 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อนของสานักงานศุลกากร สานักงานศุลกากรภาคด่านศุลกากร ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:49
65 แบบขออนุมัติแก้ไขหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ข ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 (4.1) แบบ ข หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:45
66 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:12:37
67 คำร้อง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 02-12-2562 09:11:02
68 แบบรายงานการสั่งคดีไปก่อน ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:35
69 แบบขออนุมัติหลักการสำหรับการยกเว้นอากร ตามประเภท 19 ฯ แบบ ก ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 20 ข้อ (3.1) (แบบ ก) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:59:53
70 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.ICD) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 10 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:40
71 แบบรายงานการจับกุมเบื้องต้น ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 21 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:24
72 บันทึกการอนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเรือ หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:52:40
73 สัญญาประกันและทัณฑ์บนสำหรับโรงพักสินค้าบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อที่ 5 02 12 01 หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 28-02-2561 09:54:23
74 แบบรายงานการขออนุมัติ ตามประมวลฯ ข้อ 7 04 01 04 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:15:12
75 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 17 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:48:32
76 แบบคำร้องขอรับหนังสือสำหรับการนำเข้ายานพาหนะชั่วคราวภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(IICBA) และบทเพิ่มเติม (Addendum) หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 03-01-2563 14:31:48
77 แบบคำร้องขอรับหนังสือสำหรับการนำเข้ายานพาหนะชั่วคราวภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 03-01-2563 14:25:45
78 แบบประเมินของกลาง ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 04 02 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:47
79 ตารางรายละเอียดแนบคำร้องขอยกเว้นอากร ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:43
80 คำร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน ตามประมวลฯ ข้อ 03 01 04 02 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 27-12-2562 10:58:18
81 แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจปล่อยสินค้าหลายครั้งตามใบขนสินค้าขาเข้าหนึ่งฉบับ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติ ข้อ 3 03 03 03 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 29-11-2562 13:45:53
82 คำร้องขอรับโอนสิทธิตามบัตรภาษี แบบ กศก 22_1 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:59
83 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม (ยาเสพติดให้โทษ) ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 03 03 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:33
84 แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก.170) หมวด 2 การเก็บอากร 19-05-2563 11:58:45
85 คำร้องขอยกเว้นอากร แบบ ง ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 08 ข้อ (5.5) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:24
86 สัญญาประกันและทัณฑ์บนพิธีการศุลกากรส่งออกว่าด้วยการตรวจปล่อยสินค้าขาออกในเขตพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) และรับบรรทุกที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 29-11-2562 13:43:29
87 แบบคำขออนุญาตทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติ ข้อ 3 01 01 25 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 28-11-2562 14:00:48
88 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 03-01-2563 14:18:21
89 คำร้องขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 01 03 01 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:44
90 แบบบันทึกการตรวจค้น-จับกุม ตามประมวลฯ ข้อ 7 02 02 19 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:22
91 แบบที่ 6 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:58:12
92 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:47:06
93 แบบฟอร์มคำร้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากร (ไปรษณีย์) หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 10-11-2565 15:26:28
94 แบบคำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (แบบ กศก.103) แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 3 01 01 26 และสัญญาประกัน (กศก. 28) หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 29-11-2562 13:37:25
95 คำร้องขอนำอากาศยานเข้าเขตปลอดอากร แบบแนบท้ายประมวลฯ ข้อ 6 03 07 02 หมวด 6 เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การส่งเสริมการลงทุนและการชดเชยค่าภาษีอากร 28-02-2561 10:01:30
96 แบบบัญชีของกลาง (แบบที่ ๔๖๓) ตามประมวลฯ ข้อ 7 05 07 01 หมวด 7 พนักงานศุลกากร > 28-02-2561 10:14:04
97 แบบที่ 5 แบบคำร้องขอให้ทบทวนการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า หมวด 2 การเก็บอากร 07-06-2561 09:57:40
98 คำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ไปประจำการนอกเขตที่ทำการฯ ตามประมวลฯ ข้อ 9 02 01 09 (2.2.1) หมวด 9 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 28-02-2561 10:46:38
99 กศก.153 ใบแจ้งรายละเอียดสินค้าขาออกส่่งออกทางบกฯ ตามประมวลฯ ข้อ 3 03 03 10 หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก 04-05-2561 14:19:39
100 หนังสือค้ำประกันการทุเลาการเสียอากร แนบแบบท้ายประมวลฯ ข้อ 2 04 02 01 หมวด 2 การเก็บอากร 07-05-2561 16:07:42
ผลลัพท์ทั้งหมด 161 จำนวน 2 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร