บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8,226 เข้าชมวันนี้
  • 140,129 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,484,039 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 การอนุมัติสถานที่เก็บรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ณ สถานที่อื่น ซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:43:07
2 การขออนุญาตนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อกำจัดหรือทำลาย สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:42:19
3 การขอรับชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:41:44
4 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีควบกิจการ/โอนกิจการที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:40:57
5 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติหลักการครั้งแรก หรือกรณีขออนุมัติหลักการเพิ่มเติม หรือกรณีควบกิจการ/โอนกิจการ/แปรสภาพนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:40:15
6 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป หรือกรณีขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละห้าของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:35:00
7 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอเปลี่ยนรหัสผู้นำของเข้า สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:31:19
8 การขออนุมัติหลักการเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนการชำระอากรด้วยเงินสด สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:30:33
9 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอยกเลิกสูตรการผลิต สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:29:45
10 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขอต่ออายุสูตรการผลิต สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:28:59
11 การขออนุมัติสูตรการผลิตเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 29 กรณีขออนุมัติสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หรือกรณีขอเพิ่มเติมชื่อผลิตภัณฑ์ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:28:08
12 การอนุมัติยกเลิกสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:27:17
13 การอนุมัติสูตรการผลิตสำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:26:33
14 การเลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:25:47
15 การเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:25:07
16 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:24:28
17 การขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:23:42
18 การแจ้งเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:23:00
19 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:21:59
20 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:14:28
21 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:13:45
22 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:12:56
23 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:12:12
24 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:11:30
25 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:10:43
26 การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:10:04
27 การจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:09:00
28 การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:07:43
29 การรับฝากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Customs Bond) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:06:24
30 การขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:05:39
31 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:04:52
32 การขอโต้แย้งการประเมินภาษีอากร หรือขอยกเว้นภาษีอากร สำหรับสิ่งของนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:03:43
33 การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:03:01
34 การส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการส่งกลับ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:01:37
35 พิธีการศุลกากรส่งของออกทางไปรษณีย์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 14:00:27
36 พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์ กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:59:17
37 การประทับตราอนุญาตให้ขนขึ้นบกในใบอนุญาตการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:58:17
38 การส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปหรือเข้ามาในประเทศ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:56:13
39 การส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:54:44
40 การนำรถออกนอกราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:53:43
41 การขออนุญาตนำรถเข้ามาในราชอาณาจักร (รถบรรทุกสินค้า/รถบรรทุกที่ไม่มีสินค้า/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสาร) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:52:07
42 การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:50:47
43 การนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:49:31
44 การขออนุญาตเปิดระวางเรือเพื่อทำการขนถ่ายของลงเรือเฉพาะเขตและการขนถ่ายของขาเข้าลงเรือเฉพาะเขต ณ ที่จอดเรือภายนอกเกาะสีชัง สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:48:09
45 การขออนุญาตเปิดตรวจของเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า (Bill of Sight) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:46:19
46 การขอรับของไปก่อนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:44:57
47 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:43:32
48 การขออนุญาตเป็นผู้ถ่ายลำ-ผ่านแดน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:42:13
49 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:38:57
50 การขออนุญาตเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:37:57
51 การให้สิทธิในการเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:29:38
52 การขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร และการต่ออายุใบอนุญาตการเป็นเคาน์เตอร์บริการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:28:24
53 การยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:26:17
54 การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:25:21
55 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:24:19
56 การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:23:11
57 การขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:22:05
58 การขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:19:25
59 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:18:11
60 การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:16:59
61 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความยินยอมตัวแทน ออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:15:49
62 การขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:13:50
63 การขอใช้ข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถูกระงับการใช้ข้อมูล สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:12:47
64 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:10:30
65 การขอลงทะเบียนศูนย์บริหารเงินศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:09:26
66 การขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:08:22
67 การขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:06:51
68 การขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 13:04:56
69 การขอลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร > 24-03-2563 11:23:40
ผลลัพท์ทั้งหมด 69 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร