1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,550
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021995
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021799
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,742
5- August 14, 2020989
6ไม่มีเลข May 8, 20201,948
7- March 30, 20201,254
8ไม่มีเลขที่ March 27, 20201,015
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,260
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,938
11 July 15, 20194,913
12- July 12, 20193,900
13 April 17, 20192,371
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,816
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,638
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20183,010
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,723
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,119
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,043
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,572
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,128
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,560
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,940
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,201
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,809
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,591
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,710
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,716
29- January 5, 20183,926
30- January 5, 20181,549
311/2561 January 5, 20183,942
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,952
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,877
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,833
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,781
36-- December 4, 20173,840
37-- November 30, 20173,952
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,876
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,264
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,427
41-- July 18, 20174,505
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,078
43-- May 22, 20174,959
44-- March 30, 20176,991
45 March 7, 20176,412
46 January 31, 20174,963
47 January 27, 20175,214
48 January 23, 20175,333
49 January 16, 20175,295
50 January 12, 20175,230
51 December 23, 20165,104
52 December 23, 20165,012
53 December 23, 20165,206
54- December 23, 20165,303
55 December 20, 20165,208
56 December 8, 20165,162
57ไม่มี November 7, 20165,743
58ไม่มี May 25, 20165,039
59ไม่มี April 20, 20164,965
60ไม่มี April 19, 20165,345
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,038
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,183
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,066
64ไม่มี January 4, 20165,038
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,173
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,109
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,151
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,168
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,648
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,070
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,279
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,971
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,057
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,042
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,118
76ประกาศกรม October 10, 20145,022
77ประกาศกรม September 11, 20145,037
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,046
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,989
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,030
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,126
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,712
83กค 0519/ว 626 October 15, 20125,006
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,617
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,230
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,962
87กค0519/ว307 April 18, 20125,060
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,286
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,297
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,034
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,331
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,081
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,157
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,060
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,190
96กค 0519/ว 532 October 8, 20105,009
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,129
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,061
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,204
1000519/ว235 April 5, 20105,077
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th