1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,618
2ไม่มีเลขที่ March 24, 20211,032
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021826
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,762
5- August 14, 20201,001
6ไม่มีเลข May 8, 20201,962
7- March 30, 20201,270
8ไม่มีเลขที่ March 27, 20201,028
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,275
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,955
11 July 15, 20194,927
12- July 12, 20193,915
13 April 17, 20192,387
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,829
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,653
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20183,022
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,738
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,132
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,055
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,586
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,138
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,571
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,954
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,214
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,821
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,604
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,722
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,730
29- January 5, 20183,941
30- January 5, 20181,551
311/2561 January 5, 20183,955
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,965
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,890
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,845
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,794
36-- December 4, 20173,855
37-- November 30, 20173,965
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,890
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,276
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,439
41-- July 18, 20174,516
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,089
43-- May 22, 20174,972
44-- March 30, 20177,004
45 March 7, 20176,426
46 January 31, 20174,974
47 January 27, 20175,230
48 January 23, 20175,345
49 January 16, 20175,309
50 January 12, 20175,245
51 December 23, 20165,119
52 December 23, 20165,023
53 December 23, 20165,218
54- December 23, 20165,315
55 December 20, 20165,219
56 December 8, 20165,174
57ไม่มี November 7, 20165,753
58ไม่มี May 25, 20165,050
59ไม่มี April 20, 20164,976
60ไม่มี April 19, 20165,357
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,047
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,194
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,079
64ไม่มี January 4, 20165,051
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,186
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,120
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,161
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,183
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,661
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,083
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,293
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,984
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,069
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,054
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,129
76ประกาศกรม October 10, 20145,032
77ประกาศกรม September 11, 20145,048
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,057
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20135,003
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,041
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,139
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,729
83กค 0519/ว 626 October 15, 20125,017
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,627
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,243
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,973
87กค0519/ว307 April 18, 20125,074
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,298
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,307
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,046
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,343
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,094
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,169
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,069
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,201
96กค 0519/ว 532 October 8, 20105,021
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,141
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,074
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,217
1000519/ว235 April 5, 20105,088
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th