1- April 27, 20221,570
2ไม่มีเลขที่ April 18, 202288
3ไม่มีเลขที่ April 18, 202244
4- November 22, 20211,790
5ไม่มีเลขที่ May 13, 20213,309
6ไม่มีเลขที่ March 24, 20211,504
7ไม่มีเลขที่ March 1, 20211,261
8ไม่มีเลขที่ August 25, 20202,075
9- August 14, 20201,323
10ไม่มีเลข May 8, 20202,253
11- March 30, 20201,565
12ไม่มีเลขที่ March 27, 20201,272
13ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,535
14ไม่มีเลขที่ July 22, 20192,198
15 July 15, 20195,237
16- July 12, 20194,178
17 April 17, 20192,684
18ไม่มีเลขที่ January 28, 20193,090
19ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,983
20ไม่มีเลขที่ November 2, 20183,304
21ไม่มีเลขที่ October 11, 20183,005
22ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,364
23ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,314
24ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,833
25ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,410
26ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,859
27ไม่มีเลขที่ March 30, 20184,209
28ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,479
29ไม่มีเลขที่ February 15, 20184,078
30ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,884
31ไม่มีเลขที่ February 1, 20184,031
32ไม่มีเลขที่ February 1, 20184,001
33- January 5, 20184,196
34- January 5, 20181,629
351/2561 January 5, 20184,217
36ไม่มีเลขที่ December 26, 20174,205
37ไม่มีเลขที่ December 25, 20174,141
38ไม่มีเลขที่ December 12, 20174,106
39ไม่มีเลขที่ December 12, 20174,054
40-- December 4, 20174,110
41-- November 30, 20174,217
42ไม่มีเลขที่ November 16, 20174,130
43ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,527
44กค 0503/ว646 October 5, 20174,690
45-- July 18, 20174,756
46ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,346
47-- May 22, 20175,317
48-- March 30, 20177,275
49 March 7, 20176,685
50 January 31, 20175,227
51 January 27, 20175,483
52 January 23, 20175,582
53 January 16, 20175,564
54 January 12, 20175,501
55 December 23, 20165,368
56 December 23, 20165,260
57 December 23, 20165,462
58- December 23, 20165,580
59 December 20, 20165,469
60 December 8, 20165,419
61ไม่มี November 7, 20166,003
62ไม่มี May 25, 20165,275
63ไม่มี April 20, 20165,220
64ไม่มี April 19, 20165,626
65ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,298
66แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,432
67รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,330
68ไม่มี January 4, 20165,304
69แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,444
70ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,369
71ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,415
72ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,438
73แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,979
74ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,336
75ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,543
76ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20155,290
77ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,311
78ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,289
79ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,372
80ประกาศกรม October 10, 20145,273
81ประกาศกรม September 11, 20145,284
82ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,294
83กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20135,249
84กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,294
85กค 0522/ว379 July 18, 20135,392
86กค 0503/ว629 November 5, 20127,057
87กค 0519/ว 626 October 15, 20125,258
88กค 0515/ว473 August 8, 20123,873
89กค 0515/ว473 July 27, 20125,493
90กค 0520 / ว 304 April 27, 20125,206
91กค0519/ว307 April 18, 20125,296
92-กค 0503/ว188 February 21, 20125,569
93ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,583
94กค 0518/ว368 September 29, 20115,272
95กค 0503/ว 315 August 11, 20115,590
96ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,325
97- กค 0503/ว137 April 20, 20115,418
98-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,319
99-กค 0503/ว562 November 16, 20105,454
100กค 0519/ว 532 October 8, 20105,282
199 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th