1ไม่มีเลขที่ March 12, 20217,264
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,302
3ไม่มีเลข July 20, 20201,686
4ไม่มีเลข June 30, 20201,639
5ไม่มีเลข May 20, 20201,877
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,062
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,673
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,803
9- October 28, 20194,162
10- October 8, 20192,146
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,424
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,107
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,604
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,384
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,790
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,702
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,196
18ไม่มี May 8, 201711,358
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,325
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,621
21 March 3, 20155,455
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,516
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,355
24ประกาศ October 10, 20145,135
25ไม่มี October 3, 20145,035
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,219
27กค0503/ว131 March 13, 20135,129
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,088
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,125
30กค 0503/258 April 4, 20125,148
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,061
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,011
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,034
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,123
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,077
36 September 2, 20115,383
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,085
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,984
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,019
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,022
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,011
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,999
43------- April 15, 20095,082
44------- April 10, 20094,921
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,045
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,030
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,302
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,092
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,959
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,095
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,993
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,912
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,064
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,971
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,050
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,954
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,985
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,882
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,863
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,909
61ไม่มี 4,938
62ไม่มี 4,979
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th