1ไม่มีเลขที่ March 12, 20218,195
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,457
3ไม่มีเลข July 20, 20201,754
4ไม่มีเลข June 30, 20201,699
5ไม่มีเลข May 20, 20201,930
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,110
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,721
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,861
9- October 28, 20194,220
10- October 8, 20192,191
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,476
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,148
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,644
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,436
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,828
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,755
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,241
18ไม่มี May 8, 201711,393
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,364
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,660
21 March 3, 20155,494
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,563
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,399
24ประกาศ October 10, 20145,177
25ไม่มี October 3, 20145,076
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,270
27กค0503/ว131 March 13, 20135,173
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,128
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,163
30กค 0503/258 April 4, 20125,186
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,106
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,052
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,083
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,169
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,129
36 September 2, 20115,438
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,127
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,023
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,058
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,062
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,070
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,038
43------- April 15, 20095,122
44------- April 10, 20094,962
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,097
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,071
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,362
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,137
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,007
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,145
51กค 0503/ว 201 February 28, 20075,036
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,957
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,113
54-(กค 0503/1312) December 16, 20055,012
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,097
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,998
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,029
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,926
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,905
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,951
61ไม่มี 4,982
62ไม่มี 5,024
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th