1- December 27, 20212,697
2ไม่มีเลขที่ March 12, 20219,019
3ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,650
4ไม่มีเลข July 20, 20201,814
5ไม่มีเลข June 30, 20201,747
6ไม่มีเลข May 20, 20201,985
7ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,172
8ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,780
9ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,937
10- October 28, 20194,295
11- October 8, 20192,247
12ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,526
13ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,192
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,685
15ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,489
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,869
17ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,802
18ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,282
19ไม่มี May 8, 201711,436
20ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,401
21ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,708
22 March 3, 20155,535
23กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,611
24กค 0503/ว24 January 15, 20155,447
25ประกาศ October 10, 20145,217
26ไม่มี October 3, 20145,115
27กค 0503/ว207 April 26, 20135,318
28กค0503/ว131 March 13, 20135,215
29กค 0503/ว466 August 7, 20125,170
30-กค0503/ว304 May 1, 20125,218
31กค 0503/258 April 4, 20125,227
32-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,149
33- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,094
34กค 0503/ว 496 December 19, 20115,124
35กค 0503/ว 403 October 26, 20115,219
36** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,182
37 September 2, 20115,491
38- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,167
39- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,068
40- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,095
41(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,105
42-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,116
43(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,080
44------- April 15, 20095,162
45------- April 10, 20095,001
46-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,139
47กค 0503/ว 717 December 24, 20085,108
48กค 0503/ว 250 March 31, 20085,422
49-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,178
50-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,046
51-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,182
52กค 0503/ว 201 February 28, 20075,078
53-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,997
54-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,154
55-(กค 0503/1312) December 16, 20055,049
56-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,137
57-(กค 0503/ว0764) July 15, 20055,041
58-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,072
59-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,965
60-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,947
61-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,997
62ไม่มี 5,026
63ไม่มี 5,069
63 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th