1- October 28, 20192,185
2- October 8, 2019804
3ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,168
4ไม่มีเลขที่ May 27, 2019915
5ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,403
6ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,136
7ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,606
8ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,255
9ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,002
10ไม่มี May 8, 201710,048
11ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,135
12ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,453
13 March 3, 20154,311
14กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,196
15กค 0503/ว24 January 15, 20154,185
16ประกาศ October 10, 20143,976
17ไม่มี October 3, 20143,888
18กค 0503/ว207 April 26, 20133,993
19กค0503/ว131 March 13, 20133,963
20กค 0503/ว466 August 7, 20123,950
21-กค0503/ว304 May 1, 20123,976
22กค 0503/258 April 4, 20124,008
23-กค 0503/ว 199 February 28, 20123,894
24- กค 0503/ว 84 January 19, 20123,905
25กค 0503/ว 496 December 19, 20113,914
26กค 0503/ว 403 October 26, 20113,962
27** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20113,893
28 September 2, 20114,008
29- กค 0503/ว 605 December 13, 20103,968
30- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20103,861
31- กค 0503/ว 495 October 12, 20103,890
32(กค 0503/ว 71) February 16, 20103,919
33-(กค 0503/ว 461) December 25, 20093,903
34(กค 0503/ว 408) November 23, 20093,872
35------- April 15, 20093,845
36------- April 10, 20093,804
37-(กค 0503/ว 54) March 3, 20093,912
38กค 0503/ว 717 December 24, 20083,904
39กค 0503/ว 250 March 31, 20083,964
40-(กค 0503/ว988) November 28, 20073,983
41-(กค 0503/ว386) April 25, 20073,848
42-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,044
43กค 0503/ว 201 February 28, 20073,932
44-(กค 0503/ว366) May 10, 20063,864
45-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,024
46-(กค 0503/1312) December 16, 20053,966
47-(กค 0503/ว1114) October 17, 20053,987
48-(กค 0503/ว0764) July 15, 20053,941
49-(กค 0503/ว0233) February 16, 20053,966
50-(กค 0503/ว2155) December 22, 20043,888
51-(กค 0503/ว2014) November 19, 20043,852
52-(กค 0503/ว1137) July 22, 20043,910
53ไม่มี 3,934
54ไม่มี 3,995
54 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th