1- October 28, 20192,078
2- October 8, 2019766
3ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,139
4ไม่มีเลขที่ May 27, 2019892
5ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,381
6ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,114
7ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,581
8ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,232
9ไม่มีเลขที่ August 8, 20182,977
10ไม่มี May 8, 201710,019
11ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,109
12ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,428
13 March 3, 20154,285
14กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,171
15กค 0503/ว24 January 15, 20154,160
16ประกาศ October 10, 20143,954
17ไม่มี October 3, 20143,864
18กค 0503/ว207 April 26, 20133,968
19กค0503/ว131 March 13, 20133,939
20กค 0503/ว466 August 7, 20123,925
21-กค0503/ว304 May 1, 20123,949
22กค 0503/258 April 4, 20123,984
23-กค 0503/ว 199 February 28, 20123,865
24- กค 0503/ว 84 January 19, 20123,881
25กค 0503/ว 496 December 19, 20113,890
26กค 0503/ว 403 October 26, 20113,939
27** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20113,870
28 September 2, 20113,982
29- กค 0503/ว 605 December 13, 20103,944
30- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20103,838
31- กค 0503/ว 495 October 12, 20103,866
32(กค 0503/ว 71) February 16, 20103,893
33-(กค 0503/ว 461) December 25, 20093,878
34(กค 0503/ว 408) November 23, 20093,848
35------- April 15, 20093,821
36------- April 10, 20093,781
37-(กค 0503/ว 54) March 3, 20093,888
38กค 0503/ว 717 December 24, 20083,880
39กค 0503/ว 250 March 31, 20083,940
40-(กค 0503/ว988) November 28, 20073,959
41-(กค 0503/ว386) April 25, 20073,825
42-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,020
43กค 0503/ว 201 February 28, 20073,908
44-(กค 0503/ว366) May 10, 20063,841
45-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,002
46-(กค 0503/1312) December 16, 20053,942
47-(กค 0503/ว1114) October 17, 20053,964
48-(กค 0503/ว0764) July 15, 20053,918
49-(กค 0503/ว0233) February 16, 20053,942
50-(กค 0503/ว2155) December 22, 20043,865
51-(กค 0503/ว2014) November 19, 20043,829
52-(กค 0503/ว1137) July 22, 20043,887
53ไม่มี 3,911
54ไม่มี 3,973
54 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th