1- October 28, 20192,123
2- October 8, 2019780
3ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,152
4ไม่มีเลขที่ May 27, 2019903
5ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,391
6ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,123
7ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,592
8ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,242
9ไม่มีเลขที่ August 8, 20182,987
10ไม่มี May 8, 201710,030
11ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,120
12ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,439
13 March 3, 20154,296
14กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,181
15กค 0503/ว24 January 15, 20154,170
16ประกาศ October 10, 20143,964
17ไม่มี October 3, 20143,875
18กค 0503/ว207 April 26, 20133,980
19กค0503/ว131 March 13, 20133,949
20กค 0503/ว466 August 7, 20123,937
21-กค0503/ว304 May 1, 20123,960
22กค 0503/258 April 4, 20123,995
23-กค 0503/ว 199 February 28, 20123,882
24- กค 0503/ว 84 January 19, 20123,891
25กค 0503/ว 496 December 19, 20113,901
26กค 0503/ว 403 October 26, 20113,949
27** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20113,880
28 September 2, 20113,994
29- กค 0503/ว 605 December 13, 20103,954
30- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20103,848
31- กค 0503/ว 495 October 12, 20103,878
32(กค 0503/ว 71) February 16, 20103,905
33-(กค 0503/ว 461) December 25, 20093,890
34(กค 0503/ว 408) November 23, 20093,858
35------- April 15, 20093,832
36------- April 10, 20093,792
37-(กค 0503/ว 54) March 3, 20093,899
38กค 0503/ว 717 December 24, 20083,890
39กค 0503/ว 250 March 31, 20083,950
40-(กค 0503/ว988) November 28, 20073,970
41-(กค 0503/ว386) April 25, 20073,836
42-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,031
43กค 0503/ว 201 February 28, 20073,918
44-(กค 0503/ว366) May 10, 20063,851
45-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,012
46-(กค 0503/1312) December 16, 20053,952
47-(กค 0503/ว1114) October 17, 20053,975
48-(กค 0503/ว0764) July 15, 20053,928
49-(กค 0503/ว0233) February 16, 20053,953
50-(กค 0503/ว2155) December 22, 20043,875
51-(กค 0503/ว2014) November 19, 20043,839
52-(กค 0503/ว1137) July 22, 20043,897
53ไม่มี 3,921
54ไม่มี 3,983
54 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th