แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2553

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:32:06652
2 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร30 สิงหาคม 2559 11:33:11578
3 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน30 สิงหาคม 2559 11:33:45631
4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร30 สิงหาคม 2559 11:34:09569
5 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/กลุ่ม30 สิงหาคม 2559 11:34:27571
6 ลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 11:34:47567
7 คำรับรองฯ ระหว่างอธิบดีกับรองอธิบดี และอธิบดีกับหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี30 สิงหาคม 2559 11:35:09588
8 คำรับรองฯ ระหว่างรองอธิบดี กับผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 11:35:29579
9 คู่มือการประมวลผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 255330 สิงหาคม 2559 11:35:57607
10 แผนที่ยุทธศาสตร์30 สิงหาคม 2559 11:36:25572
11 การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล30 สิงหาคม 2559 11:36:55592
12 การจัดการความรู้30 สิงหาคม 2559 11:37:15531
13 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน30 สิงหาคม 2559 11:37:36577
14 การบริหารความเสี่ยง30 สิงหาคม 2559 11:37:57552
15 การบริหารการเปลี่ยนแปลง30 สิงหาคม 2559 11:38:20535
16 การตลาดสำหรับภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:38:42552
17 ความรับผิดชอบต่อสังคม30 สิงหาคม 2559 11:39:03552
18 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย30 สิงหาคม 2559 11:39:26566
19 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม30 สิงหาคม 2559 11:39:47586
20 ความคิดไร้ขีดจำกัด30 สิงหาคม 2559 11:40:11571
21 จัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี30 สิงหาคม 2559 11:40:35570
22 รายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ30 สิงหาคม 2559 11:40:56862
23 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:41:20574
24 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.255330 สิงหาคม 2559 11:41:44633
25 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:42:07604
26 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:42:27599
27 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓30 สิงหาคม 2559 11:42:47562
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร