การอุทธรณ์การประเมินอากรด้านราคาศุลกากรและด้านอื่นๆ

การอุทธรณ์การประเมินอากรด้านราคำศุลกากรและด้านอื่น ๆ

(ไม่รวมพิกัดอัตราศุลกากร หรือ ถิ่นกำเนิดสินค้า)

การอุทธรณ์การประเมินอากรเป็นกระบวนการของกรมศุลกากรที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินอากรเพิ่มในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราคาศุลกากรและด้านอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 112 ฉ

1.  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรจะต้องเป็นผู้นำของเข้าหรือส่งของออกตามความหมายของกฎหมายศุลกากรและเป็นผู้ถูกเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีอากรโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งการประเมิน (แบบ กศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182 ในกรณีขอสงวนสิทธิขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร หรือ แบบแจ้งการประเมินอากรอื่นๆ) จากเจ้าพนักงานประเมินแจ้งจำนวนค่าภาษีอากรที่ประเมิน ให้นำเงินไปเสียภาษีอากร ทั้งนี้ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นคำอุทธรณ์ฯ ด้วยตนเอง หากไม่สามารถยื่นได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนตน แต่จะยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ โทรเลข จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการทำนองเดียวกันนี้มิได้

     2.  การยื่นอุทธรณ์การประเมินอากร หากต้องการอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือโดยใช้คำอุทธรณ์ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ กศก. 171) โดยต้องแสดงเหตุผลในการอุทธรณ์และเหตุผลคัดค้านหรือโต้แย้งในประเด็นข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เป็นเหตุผลในการอุทธรณ์อย่างเพียงพอ เช่น อุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่เท่าใด หนังสือแจ้งการประเมิน (แบบกศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182 หรือ แบบแจ้งการประเมินอากรอื่นๆ) ฉบับใด เป็นจำนวนเงินภาษีเท่าใด และสิ่งสำคัญที่ต้องระบุคือ ไม่เห็นด้วยกับการประเมินในประเด็นใด พร้อมเหตุผลทุกประเด็นและแสดงหลักฐานประกอบเหตุผลนั้นด้วย เป็นต้น ทั้งนี้หากคำอุทธรณ์ฯ ที่ยื่นไว้ไม่มีเหตุผลหรือไม่ชอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจพิจารณาไม่รับคำอุทธรณ์ฯ และ/หรืออาจวินิจฉัยยกอุทธรณ์ได้

     3.  กำหนดเวลาการยื่นคำอุทธรณ์ ผู้จะใช้สิทธิอุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะพิจารณาจากหลักฐานแบบตอบรับทางไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ในการนับเวลา หากไม่ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสิ้นสิทธิในการอุทธรณ์ และ/หรือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้วินิจฉัยได้ ตัวอย่างเช่น

                     -  ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน  วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หรือ

                     -  ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน  วันที่ 2 สิงหาคม 2550 จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 กันยายน 2550 แต่เนื่องจากวันที่ 1-2 กันยายน 2550 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 3 กันยายน 2550 ได้ เป็นต้น

     4.  แบบคำอุทธรณ์ที่อธิบดีกำหนด - แบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก. 171) ใช้การอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ยื่นต้นฉบับ 1 ชุด ต่อ 1 ใบขนสินค้าฯ หากยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือภาษีสรรพสามิตด้วย ให้ยื่นสำเนาตามจำนวนประเภทภาษีที่มีสิทธิอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร แบบคำขออุทธรณ์ฯ  ผู้อุทธรณ์สามารถพิมพ์ได้จากระบบเครือข่าย Internet ของกรมศุลกากร  http://www.customs.go.th  หรือขอรับได้ที่ด่านศุลกากร หรือ สำนักงานศุลกากรภาค หรือที่ส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร  สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร สำนักพิกัดอัตราศุลกากร อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

     5.  สถานที่สำหรับการยื่นคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร การยื่นอุทธรณ์ฯ สามารถยื่นได้ ณ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

                        1).  อากรศุลกากร ให้ยื่นอุทธรณ์ตามแบบ กศก. 171 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ที่ส่วนอุทธรณ์ราคาศุลกากร สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ชั้น 12 อาคาร 120 ปี  กรมศุลกากร กรณีอุทธรณ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเพิ่มภาษีอากรเกี่ยวกับราคาศุลกากร และอื่นๆ ยกเว้นการอุทธรณ์ตามหมวด 13 การฟ้องร้อง ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469     ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินอากร ตาม มาตรา 112 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 กรณีเป็นการนำของเข้าหรือส่งของออกในจังหวัดอื่น นอกจาก                  กรุงเทพมหานคร จะยื่นคำอุทธรณ์การประเมินอากร โดยผ่านด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรภาค ก็ได้

                        2).  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมสรรพากร ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรณีคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมินสังกัดกรมศุลกากร ภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

                        3).  ภาษีสรรพสามิต ตามพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  และภาษีเพื่อมหาดไทย ตามพ.ร.บ. จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ยื่นคำคัดค้านการประเมินต่อ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาค หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือ กรมสรรพสามิต ภายในกำหนดเวลา ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527                                            หมายเหตุ : กรณีผู้นาเข้า/ผู้ส่งออก ประสงค์จะอุทธรณ์การประเมินอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตในคราวเดียวกัน สามารถยื่นแบบคำอุทธรณ์ได้ที่กรมศุลกากรจุดเดียวโดยจัดทำสำเนาคำอุทธรณ์ตามจำนวนประเภทภาษีที่มีสิทธิอุทธรณ์ฯ ซึ่งกรมศุลกากรจะดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปทันที

      6.  เอกสารประกอบการยื่นคำอุทธรณ์ฯ เอกสารประกอบที่ใช้แนบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร ต้องเป็นสำเนาภาพถ่ายที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ประกอบด้วย

                       1).   สำเนาแบบแจ้งการประเมิน (แบบ กศก. 114 หรือ แบบ กศก. 115 หรือ แบบ กศก. 182

                       2).  สำเนาใบเสร็จรับเงินอากร และ/หรือชำระเงินประกัน แล้วแต่กรณี

                       3).  สำเนาใบขนสินค้า พร้อมบัญชีราคำสินค้า (Invoice)

                       4).  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อุทธรณ์ (ผู้นำของเข้า/ผู้ส่งของออก) กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนจากสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร

                      5).  สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น สัญญาซื้อขาย, Proforma Invoice, Price List หรือ Catalogue เป็นต้น  ถ้าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้อุทธรณ์จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องและยื่นพร้อมกับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศนั้นด้วย

                      6).  กรณีผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามข้อ (1) - (5) จะต้องนาเอกสารดังกล่าวมายื่นเพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับแต่วันลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

     เอกสารประกอบที่ใช้แนบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือภาษีสรรพสามิต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากร และ/หรืออธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด กรณีผู้ยื่นคำอุทธรณ์ฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยถูกต้อง โดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท   ถ้ามอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียว หรือ 30 บาท ถ้ามอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าหนึ่งครั้ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อรับรองว่าสำเนาถูกต้อง ผู้มอบอำนาจที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองที่ได้จดทะเบียนไว้กับหุ้นส่วนจากสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร โดยหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวให้ใช้ได้เฉพาะการอุทธรณ์แต่ละครั้งเท่านั้น กรณีได้รับหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติตามหนังสือเรียกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับได้หนังสือเรียก

      7.  ผลการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากรมีหลักฐานเพียงพอแก่การพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาและวินิจฉัยข้อโต้แย้งตาม       คำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก เว้นแต่จะมีความจำเป็นอื่นๆ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะทำหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามแบบที่กำหนดไว้ โดยวิธีลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ออกคำวินิจฉัย

      8.  กรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  มีสิทธิอุทธรณ์โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ตาม มาตรา 112 ทวาทศ คือกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการในการให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

      9.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วยอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ ตามมาตรา 112 สัตต แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17)  พ.ศ. 2543

     10.  การขอทุเลาการชำระเงินอากร กรณีผู้อุทธรณ์ที่ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากรแล้ว ประสงค์จะขอทุเลาการชำระเงินอากรระหว่างรอผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระเงินอากรต่อหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากร ตามแบบคำร้องขอทุเลาการชำระเงินอากร แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2559 การยื่นคำขอทุเลาการชำระเงินอากร ให้ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นอุทธรณ์การประเมินอากร

************************************

 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2560 15:23:40
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6004
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร